Produkter & Kompetensområden

Helhetskoncept

Vårt koncept för den bearbetande industrin är ett slutet system för processvätskor och spånhantering.

Systembeskrivning

Helhetskonceptet bygger på en samkörning av centralt reningssystem för skärvätskor, brikettpressning, membranteknik och indunstarteknik. Hela systemet arbetar fullautomatiskt och kan vara i kontinuerlig drift dygnet runt.

Skärvätskereningen

Denna del av systemet renar skärvätskor, såväl vatten som oljebaserade, från partiklar och spånor ner till ca 10µm. Reningen är så effektiv att skärvätskorna direkt kan återanvändas i processen. Inget förbrukningsmaterial används och det enda som lämnar anläggningen är de avskiljda spånorna och partiklarna. Dessa transporteras automatiskt vidare till spånhanteringen.

Spånhanteringen

Spånhanteringen är den del av systemet som tar hand om spånor och partiklar både från (1.) skärvätskereningen och från bearbetningsmaskinerna. Här kan spånorna och partiklarna antingen centrifugeras eller (2.) komprimeras till torra lätthanterliga briketter. Spånhanteringen arbetar fullautomatiskt. Hit kan även spånor från andra bearbetningsmaskiner transporteras, med t ex en (3.) vakuumsuganläggning med tillhörande rörsystem. Naturligtvis kan även spånlådor från maskiner som ej är anslutna till vakuumsugsystemet tömmas direkt i spånhanteringen. Den vätska som har avvattnats pumpas tillbaka till skärvätskereningen via en oljeseparator, där läckolja tas om hand. Det enda som lämnar spånhanteringen är torra spånor eller briketter.

Destruktionsdelen

I destruktionsdelen görs en kraftig uppkoncentrering av de föroreningar (ej partiklar) som finns i vätskorna. Beroende på reningskraven används olika reningstekniker (4.) membranteknik, (5.) vakuumindunstning eller (6.) jonbytarteknik. Det renade vattnet kan exempelvis användas till nya tvättvatten, som vattentillskott till skärvätskor, eller alternativt släppas direkt ut i det kommunala avloppet. Endast små mängder koncentrat behöver skickas till destruktion.

 

Vårt helhetskoncept är lönsamt ur många aspekter

 • Tillgängligheten
 • Slitage på maskiner, pumpar och verktyg minskas
 • Det blir mindre kassaktioner
 • Materialåtervinning ökar intäkterna
 • Kostnaderna minskas, ökad livslängd på processvätskan

 

Teknisk specifikation

Eftersom det centrala återvinningssystemet helt anpassas efter våra kunders behov och önskemål kan du till största delen själv bestämma specifikationerna.

Skärvätskerening

 • Reningsgrad
  Alla slitande partiklar > 10 µm filtreras bort
 • Medier
  Olje- och vattenbaserade skärvätskor med viskositet upp till 50 mm2/s

Spånhantering

 • Restfuktighet
  Ner till 2 % - beroende på spåntyp
 • Material
  Stål, aluminium, mässing, slipmull m.m.

Destruktionsdelen

 • Volymreduktion
  Upp till 95 % - beroende på medium
 • Medier
  Tvättvatten, förbrukade skärvätskor, färgvatten m.m.