Regionala och Lokala Nätverk

Vimmerby Miljönätverk logotype

Vimmerby Miljönätverk

Har till syfte att samla miljöintresserade företag i kommunen för erfarenhetsutbyte. När nätverket startade 1998, på initiativ av bla Mercatus, var fem företag involverade, idag har miljönätverket ca 80 medlemmar. Genom MiV anordnas både specifika och allmänna miljöutbildningar, ett turbilssystem för farligt avfall har initierats, medlemmarna får tillgång till erfarenhet och bollplank, nätverksträffar med föreläsningar, gruppmöten med kompetensspridning, tillgång till revisiorspoolen. Medlemskapet kostar inga pengar – bara engagemang.

Mercatusnytta, miljömedvetna underleverantörer – även den lille företagaren kan arbeta på ett miljöriktigt sätt, tillgång till revisorspoolen, prisvärda utbildningar, erfarenhetsutbyte.

Samhällsnytta, få fler att arbeta miljömedvetet, ökar konkurrenskraften för hela kommunen vilket i sin tur ökar attraktionskraften. Forum för lärare och elever som vill ta del av miljöarbetet ute i näringslivet.

www.frvimmerby.com


Logotyp Företagarna

Företagarna i Vimmerby driver flera projekt som har till syfte att stärka det lokala näringslivet ur ett uthållighetsperspektiv.

I ett samhälle där vi vandrat från det gedigna hantverks- och skråsamhället till högteknologi, effektivitet och stenhård konkurrens behövs krafter som verkar för utveckling och erfarenhetsutbyte.

Företagarna lobbar för ett bättre näringsklimat till nytta för både företagare och medarbetare. Sedan länge arbetar man lokalt i Vimmerby också med visionen om en hållbar utveckling. Konkret görs detta i bland annat i projekten Miljönätverket, Ungas uppväxt och genom engagemang i Sveriges första Kreditgarantiförening KGF i norra Småland.

www.frvimmerby.com


 Uthållig utveckling

Projektet Ungas Uppväxt – uthållig utveckling ur barn och ungdomars perspektiv - har till syfte att öka attraktionskraften på våra skolor och därmed säkra rekryteringsbasen för näringslivet på både kort och lång sikt. Vi vill verka för ett tätare samarbete mellan skolan och näringslivet och hitta mötesplatser där man diskuterar hållbarhetsfrågor i stort och i smått. Det kan handla om allt från den egna hälsan och gemensamma värderingar till hjälpverksamhet och globala miljöfrågor.

”Att prata om och förstå sitt eget förhållningssätt är nödvändigt om vi ska kunna vända en utveckling där barn blir mobbade, där stressen tar över leklusten och där många har glömt att ha kul. Ska vi uppnå några förändringar måste vi börja med barnen.” Kristina Alsér

Projektet bidrar med många ringar på vattnet och engagerar både företagare, politiker, tjänstemän & ungdomar.

”Det finns saker man måste göra även om det är farligt, annars är man ingen människa utan bara en liten lort”
Ur Bröderna Lejonhjärta


Rektorsakademien

Rektorsakademien är en ideell förening som vill åstadkomma ett erfarenhetsutbyte mellan skola och näringsliv. Genom att stödja rektorn i den viktiga ledarrollen, hoppas vi på en bättre skola. Vi tror också att näringslivet har mycket att lära från skolan. Rektorsakademiens huvudsyfte är att stärka skolledarna i sitt ledarskap så att de tillsammans med lärarna ökar möjligheterna för barnen att utvecklas för ett konstruktivt samhällsliv. Detta betyder bland annat att barnens/elevernas kunskaper, färdigheter och kreativa förmåga måste öka. Rektorsakademien handlar om barnen och vår framtid!

Mercatusnytta, på lång sikt ger en god skolmiljö välutbildade elever och på sikt blir dessa elever en god rekryteringsbas. I ett kortare perspektiv underlättar en skolas goda rykte rekrytering av inflyttande nya medarbetare.

Samhällsnytta, medvetna, ansvarstagande ungdomar. Friskare arbetsplats för både barn och skolpersonal, fler behöriga lärare. Högre motivation och mottagliga för ett aktivt miljöarbete.


Logotyp Vision Vimmerby

Vision Vimmerby

Kommunens näringslivbolag med tätt samarbete mellan näringsliv, kommunen och skolan. Målsättningen är att gemensamt arbeta för en välmående och växande region.

www.visionvimmerby.se


Logotyp KGF

Sveriges Kreditgarantiförening för lokal utveckling -SKGF

Den sammanhållande organisationen för lokalt eller branschvis verksamma LKGF.

SKGF är en kreditmarknadsförening och bedriver kreditgarantiverksamhet med tillstånd och under tillsyn från Finansinspektionen.

Ett ömsesidigt kredit- och rådgivningssystem, initierat av näringslivet. KGF vänder sig till alla företagsamma människor med en god affärsidé. KGF ska stödja och underlätta vägen från företagsidé till sjösättning. Det sker genom mentorskap, nätverk, erfarenhetsutbyte och tillgång till säkerheter i form av en kreditgaranti. KGF verkar på det lokala planet och samarbetar med banker, Almi och övriga finansieringsinstitut.

Mercatusnytta, ett attraktivt näringslivsklimat är en förutsättning för tillväxt. En god lokal service, ett gott utbud av underleverantörer och tillgång till en bred rekryteringsbas och företagsanpassad kompetensutveckling stärker vår konkurrenskraft.

Samhällsnyttan, ökad samverkan mellan näringslivet och mellan skolan och näringslivet är till gagn för alla, fler vågar starta eget företag vilket ger en stabil tillväxt, färre arbetslösa, ökad inflyttning med ökade intäkter som följd.

www.kgf.nu

 


 

 

Logotyp Almi

Almi Företagspartner

Almi Företagspartner hjälper företag i tillväxt med bra utbildningar, styrelseposter, mentornätverk, omvärldsbevakning och ledarskapsutbildningar.

www.almi.se

 


 

Logotyp Nutek

NUTEK

Verket för Näringslivsutveckling är samlingsnamnet på det nationella initiativ för kraftsamling kring svensk miljöteknik, som Nutek tog initiativ till i början av 2002. Syftet är att genom fokus på klimateffektiv teknik stimulera det svenska innovationssystemet och därmed skapa tillväxt- och exportmöjligheter för svenskt näringsliv.

www.nutek.se


Logotyp Teknikföretagen

Teknikföretagen representerar mer än 3200 teknikföretag - Sveriges viktigaste företag

Teknikföretagen talar för företag som tillsammans har mer än 300.000 anställda. De betyder mer för utvecklingen än någon annan sektor av näringslivet och är motorn i den svenska ekonomin. Hälften av exporten kommer härifrån. När Teknikföretagen höjer stämman görs det med tyngd och trovärdighet. Man har kunskap och vet vad teknikföretag behöver för att utvecklas och växa.

Teknikföretagens styrelse för åren 2004 - 2007

 • Hans-Olov Olsson, ordförande ,Ordförande Volvo Car Corporation, Göteborg
 • Kjell Svensson, vice ordförande ,VD Ewes Stålfjäder, Bredaryd
 • Leif Östling, vice ordförande ,VD och koncernchef Scania CV AB, Södertälje
 • Hans Eliason, VD Cranab AB, Vindeln
 • Nils-Åke Hallström, VD Hallströms Verkstäder AB, Nälden
 • Kurt Jofs, vVD Telefon AB LM Ericsson, Stockholm
 • Kristina Alsér, VD Mercatus Engineering AB, Vimmerby
 • Carl-Erik Ridderstråle, Linköping
 • Göran Geselius, VD Gunnebo AB, Göteborg
 • Bengt L Andersson, VD AB Tetra Pak, Lund
 • Mikael Jonson, VD Partner Tech AB, Malmö
 • Mats Elfsberg, VD Sepson AB, Vansbro
 • Erik Fahlgren, VD Plastex AB, Skellefteå
 • Håkan Holmström, VD Thorn Lighting Nordic AB, Landskrona
 • Inga-Lisa Johansson, VD Daloc Futura AB, Töreboda
 • Gunnar Brock, VD och koncernchef Atlas Copco AB, Stockholm
 • Sten Jakobsson, VD ABB AB, Västerås
 • Leif Johansson, VD och koncernchef AB Volvo, Göteborg
 • Tom Johnstone, VD och koncernchef AB SKF, Göteborg
 • Jan-Åke Jonsson, VD Saab Automobile AB, Trollhättan
 • Lars Pettersson, VD och koncernchef Sandvik AB, Sandvik
 • Lars Stanghed, styrelseordförande IBM Svenska AB, Stockholm
 • Hans Stråberg, VD och koncernchef AB Electrolux, Stockholm
 • Åke Svensson, VD Saab AB, Stockholm

Visionen är att alla ska förstå att teknikföretag skapar tillväxt och välstånd.
Teknikföretagens prioriterade områden

Att öka arbetskraftsutbudet, få fler yrkesverksamma och öka antalet arbetade timmar i svensk ekonomi är avgörande frågor för hela samhället. '

Teknikföretagen har definierat fyra områden som är avgörande för vår framtid.

 • Vinna kampen om investeringarna
 • Vinna de unga
 • Det måste löna sig att arbeta
 • Sverige måste satsa mer på industrirelevant forskning och utveckling

Teknikföretagen lokalt

Att finnas och agera lokalt och i nära samverkan med medlemsföretag är viktigt. Teknikföretagen har elva kontor fördelade över hela landet. För att kunna påverka villkoren för medlemmarna där besluten tas finns man också på plats i Bryssel.

www.teknikforetagen.se

 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"