Nationellt

Logotyp SET

Swedish Environtech Technology - SET

Mercatus var med vid bildandet av Sveriges första företagsdrivan nätverk SET Swedish Environtech. Nätverkets medlemmar drivs av sitt intresse att verka för en positiv utveckling av det uthålliga näringslivet och därmed också stärka svensk miljöteknik för ökad tillväxt, nationellt och internationellt.

Nätverkets medlemmar har fler än 1300 medarbetare. Och omsätter mer än 200 miljoner Euro per år.

SET driver frågor kring Forskning o utveckling samt medverkar till kompetensspridning/kompetensutveckling i medlemsföretagen.
Högt upp på dagordningen står att få till stånd riskfinansiering för uppbyggnad av demo- och pilotanläggningar för svensk miljöteknik. Föreningen är en respekterad aktör och aktiv lobbyist och i arbetet ingår att uppvakta myndigheter och beslutsfattare i frågor som är viktiga för branschen.

SET är:

 • initiativtagare och medlem i paraplyorganisationen Föreningen Svensk Miljöteknik
 • representerade i det av regeringen tillsatta Svenska Miljöteknikrådet SWENTEC
 • representerade i Exportkreditnämnden och Exportrådets miljötekniksatsning
 • samt flitigt anlitade som föreläsare och samtalspartner i miljöteknikfrågor.

SET har sitt säte på IVL, Svenska Miljöinstitutet.
Uwe Fortkamp är nätverkets sekreterare, 08-598 563 00, uwe.fortkamp@ivl.se
Lars Rosell, Vilokan AB är ordförande, lars.rosell@vilokan.se  

Mercatusnytta, tillgång erfarenhet och kunskap i nätverket, möjlighet att påverka beslutande organ och därmed förenkla tillväxt och export. Nätverket fångar upp kompetensutvecklingsbehov och ger möjlighet till effektiv marknadsföring och legitimitet vid delegationsresor (vi representerar varandra). God samverkan med IVL Sveriges Miljöforskningsinstitut.

Samhällsnytta, tillväxtbransch, företagsdrivet – inga statliga medel.

www.swedishenvirontech.com

 


 

Logotyp Swentec

Sveriges Miljöteknikråd, SWENTEC

För att svensk miljöteknik ska bli ett kraftfullt och uthålligt tillväxtområde i ett internationellt perspektiv, krävs en samordning av de olika statliga insatser om görs och av de aktörer som är verksamma inom området.

Därför bildades Swentec, Sveriges miljöteknikråd, som har ett näringspolitiskt uppdrag att stärka svenska företags affärsmöjligheter och konkurrenskraft inom miljöteknik, miljöanpassade varor, tillverkningsprocesser och tjänster på den svenska och internationella marknaden.

Uppdraget är att analysera möjligheter och hinder för utveckling och affärer inom miljöteknikområdet – Swentec ska se till att de statliga insatserna bättre möter företagens behov och man ska klassificera och kartlägga det svenska utbudet av varor och tjänster inom prioriterade områden. Det är ett grundläggande arbete för att vi i Sverige ska satsa på den miljöteknik dör vi är skarpast och där vi har störst konkurrensfördelar internationellt.

Mercatusnytta, tillgång till bred erfarenhet och kunskap, samt stor möjlighet att påverka förutsättningar för positiv utveckling av små och medelstora företag i miljöteknikbranschen.

Samhällsnytta, tillväxtbransch med stort internationellt fokus, stora exportmöjligheter med ökad sysselsättning.

www.swentec.se


Logotyp EKN

Exportkreditnämnden

Sedan 1999 har Mercatus en styrelsepost i EKN. Vårt uppdrag i EKN är att lyfta småföretagsfrågor och vara delaktiga i utformandet av anpassade produkter samt medverka till att EKN´s organisation motsvarar de mindre företagens behov.

EKN är till för det svenska näringslivet – för att minska riskerna och öka möjligheterna att få med banken i affärerna. Uppdraget som EKN har från regeringen handlar om konkurrenskraft för svenska företag. Långa kredittider, riskfyllda marknader, enstaka affärer, små affärer – när det inte finns riskskydd att köpa på marknaden finns EKN:s garantier.

EKN är till för det svenska näringslivet – för att minska risker och öka möjligheter att få med banken i affärerna. Uppdraget som EKN har från regeringen handlar om konkurrenskraft för svenska företag. Långa kredittider, riskfyllda marknader, enstaka affärer, små affärer – när det inte finns riskskydd att köpa på marknaden finns EKN:s garantier.

I många andra länder finns motsvarigheter till EKN – statliga myndigheter som garanterar exportföretagens betalningsrisker. I EKN:s uppdrag ingår att ha garantier som står sig i konkurrensen med andra exportkreditinstitut, utan att vara så fördelaktiga att de subventionerar svensk export. Premien för garantin ska täcka risken som EKN tar.

EKN är en statlig myndighet vilket innebär att EKN:s uppdrag kommer från regeringen och att EKN:s åtaganden är svenska statens åtaganden. EKN fungerar som ett försäkringsbolag och fattar sin egna beslut.

Regeringen styr EKN
Regeringen utser EKN:s styrelse och generaldirektör. Ansvarig för EKN i regeringen är näringsministern. EKN styrs genom gällande förordningar samt den särskilda instruktionen från regeringen, vilka ges i det årliga regleringsbrevet. Det kan exempelvis handla om att EKN ska prioritera insatser frö små och medelstora företag eller utveckla miljöhänsyn i garantigivningen. Internationella överenskommelser om bland annat konkurrensneutralitet och miljöhänsyn styr också verksamheten.

Mercatusnytta, tillgång erfarenhet och kunskap med stor möjlighet att påverka EKN´s inriktning och produktutbud till förmån för små och medelstora företag.

Samhällsnytta, företräder småföretagen i en för exporten viktig organisation, ökar möjligheten för SME att växa internationellt.

www.ekn.se


Stockholms Miljöteknikcenter

Regional samverkan för mer miljöaffärer.

Stockholms Miljöteknikcenter (SMTC) startades hösten 2005 för att öka samverkan mellan företag, forskare och de offentliga aktörerna inom tillväxtområdet miljöteknik. En klar ambition är att bygga upp serviceverktyg som bidrar till många fler affärer för svenska miljöföretag.

SMTC är inriktat på att bygga upp konkreta samarbetsverktyg och kontaktkanaler i Stockholm och Östra Svealand så att det lyfter regionens produktutveckling och exponering, två viktiga insatsområden som stödjer varandra. Genom detta kommer företag och andra miljöteknikaktörer i Stockholm och Östra Svealand att kunna öka utbytet av sina insatser på ett märkbart sätt.

SMTC samarbetar med Swentec, SET-nätverket och andra miljötekniknätverk.

 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"