Branschspecifika samarbetspartners

Baltic 21 logga

Baltic 21

Baltic 21 är Agenda 21-programmet för Östersjöregionen. Syftet är att inom en generation uppnå en hållbar utveckling. Den svenska Regeringen är huvudman och Mercatus ingår i referensgruppen för projekt riktade mot näringslivet. Under 2002 har medel från Östersjömiljard II bidragit till att ett tiotal projekt startat.

www.nutek.se/sb/d/210


SET logga

Swedish Environtech Technology - SET

Mercatus var med vid bildandet av Sveriges första företagsdrivan nätverk SET Swedish Environtech. Nätverkets medlemmar drivs av sitt intresse att verka för en positiv utveckling av det uthålliga näringslivet och därmed också stärka svensk miljöteknik för ökad tillväxt, nationellt och internationellt.

Nätverkets medlemmar har fler än 1300 medarbetare. Och omsätter mer än 200 miljoner Euro per år.

SET driver frågor kring Forskning o utveckling samt medverkar till kompetensspridning/kompetensutveckling i medlemsföretagen.
Högt upp på dagordningen står att få till stånd riskfinansiering för uppbyggnad av demo- och pilotanläggningar för svensk miljöteknik. Föreningen är en respekterad aktör och aktiv lobbyist och i arbetet ingår att uppvakta myndigheter och beslutsfattare i frågor som är viktiga för branschen.

SET är:

 • initiativtagare och medlem i paraplyorganisationen Föreningen Svensk Miljöteknik
 • representerade i det av regeringen tillsatta Svenska Miljöteknikrådet SWENTEC
 • representerade i Exportkreditnämnden och Exportrådets miljötekniksatsning
 • samt flitigt anlitade som föreläsare och samtalspartner i miljöteknikfrågor.

SET har sitt säte på IVL, Svenska Miljöinstitutet.
Uwe Fortkamp är nätverkets sekreterare, 08-598 563 00, uwe.fortkamp@ivl.se
Lars Rosell, Vilokan AB är ordförande, lars.rosell@vilokan.se  

Mercatusnytta, tillgång erfarenhet och kunskap i nätverket, möjlighet att påverka beslutande organ och därmed förenkla tillväxt och export. Nätverket fångar upp kompetensutvecklingsbehov och ger möjlighet till effektiv marknadsföring och legitimitet vid delegationsresor (vi representerar varandra). God samverkan med IVL Sveriges Miljöforskningsinstitut.

Samhällsnytta, tillväxtbransch, företagsdrivet – inga statliga medel.

www.swedishenvirontech.com


SSSE logga

Sustainable Sweden Southeast AB är ett nätverksföretag i sydöstra Sverige med syfte att främja export av miljö- och energiteknik genom att marknadsföra hållbara lösningar. Sustainable Sweden Southeast ägs och drivs gemensamt av företag, kommuner, regionförbund och högskolor/universitet i regionen.

SSSE ska med hög trovärdighet skapa goda affärsmöjligheter för miljötekniklösningar från regionen och därmed verka för en hållbar utveckling. Företaget ägs av miljötekniknära företag och kommuner.

SSSE är organiserade som ett aktiebolag där delägare köper en aktiepost för 15 000 kronor och betalar en årlig serviceavgift på 10 000 kronor. Nya delägare granskas av ett expertråd som ger rekommendation till styrelsen huruvida företaget ska få bli delägare eller inte.

SSSE sätter samman grupper av företag som utvecklar gemensamma koncept och strategier mot en gemensam kundbas för kunder i Litauen, Polen, Kaliningrad och Kina.

Mercatusnytta, marknadsfönster som ger exponering och möjligheter till exportprojekt, genom hållbarhetsrådet kvalitetsstämplas både Mercatus och våra systemlösningar.

Samhällsnytta, hållbarhetsrådet garanterar hög miljöeffektivitet, teknik- och kompetensspridning till utvecklingsländerna i Östersjöområdet.

www.sustainable-sweden.se


EKN logga

Exportkreditnämnden

Sedan 1999 har Mercatus en styrelsepost i EKN. Vårt uppdrag i EKN är att lyfta småföretagsfrågor och vara delaktiga i utformandet av anpassade produkter samt medverka till att EKN´s organisation motsvarar de mindre företagens behov.

EKN är till för det svenska näringslivet – för att minska riskerna och öka möjligheterna att få med banken i affärerna. Uppdraget som EKN har från regeringen handlar om konkurrenskraft för svenska företag. Långa kredittider, riskfyllda marknader, enstaka affärer, små affärer – när det inte finns riskskydd att köpa på marknaden finns EKN:s garantier.

EKN är till för det svenska näringslivet – för att minska risker och öka möjligheter att få med banken i affärerna. Uppdraget som EKN har från regeringen handlar om konkurrenskraft för svenska företag. Långa kredittider, riskfyllda marknader, enstaka affärer, små affärer – när det inte finns riskskydd att köpa på marknaden finns EKN:s garantier.

I många andra länder finns motsvarigheter till EKN – statliga myndigheter som garanterar exportföretagens betalningsrisker. I EKN:s uppdrag ingår att ha garantier som står sig i konkurrensen med andra exportkreditinstitut, utan att vara så fördelaktiga att de subventionerar svensk export. Premien för garantin ska täcka risken som EKN tar.

EKN är en statlig myndighet vilket innebär att EKN:s uppdrag kommer från regeringen och att EKN:s åtaganden är svenska statens åtaganden. EKN fungerar som ett försäkringsbolag och fattar sin egna beslut.

Regeringen styr EKN
Regeringen utser EKN:s styrelse och generaldirektör. Ansvarig för EKN i regeringen är näringsministern. EKN styrs genom gällande förordningar samt den särskilda instruktionen från regeringen, vilka ges i det årliga regleringsbrevet. Det kan exempelvis handla om att EKN ska prioritera insatser frö små och medelstora företag eller utveckla miljöhänsyn i garantigivningen. Internationella överenskommelser om bland annat konkurrensneutralitet och miljöhänsyn styr också verksamheten.

Mercatusnytta, tillgång erfarenhet och kunskap med stor möjlighet att påverka EKN´s inriktning och produktutbud till förmån för små och medelstora företag.

Samhällsnytta, företräder småföretagen i en för exporten viktig organisation, ökar möjligheten för SME att växa internationellt.

www.ekn.se

 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"