Miljöpolicy

Miljöarbete är en viktig komponent i vår verksamhet beroende på såväl våra egna etiska värderingar som allt starkare marknadsmässiga och lagstadgade krav.

I vårt miljöarbete strävar vi efter att både vår verksamhet och våra kunders anläggningar skall drivas så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Vi eftersträvar ständiga förbättringar och vid alla beslut är ett av kriterierna miljöhänsyn.

Alla delar av vår verksamhet skall uppfylla alla krav som ställs enligt gällande lagar. Vårt miljöarbete medför att uppkomst och spridning av föroreningar i ett tidigt skede skall förebyggas.

Detta arbete bygger på följande delar:

 • Utbilda och engagera personalen, för att få dem delaktiga och kunna påverka deras inställning i miljöfrågor.

 • Ställa krav på våra leverantörers miljöarbete så att de stimuleras att erbjuda oss så miljövänliga produkter och tjänster som möjligt.

 • Öka förståelsen hos våra leverantörer så de förstår helheten och betydelsen de har som en länk i värdekedjan.

 • Öka nyttan av våra produkter i förhållande till deras miljöpåverkan genom att alltid se våra produkter ur ett hållbart livscykelperspektiv.

 • Sträva efter låg användning av förbrukningsmaterial, naturresurser och energi.

 • Sträva efter liten miljöpåverkan från våra resor och transporter.

 • Identifiera och följa de lagar som berör oss och hålla en öppen dialog med intressenter så vår påverkan blir så liten som möjlig.

 • Att se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.

Leverantörer och andra samarbetspartners är en viktig länk i kedjan. Vi ska aktivt arbeta för att de så långt det är möjligt lever upp till vår miljöpolicy. Detta innebär att vi är noga med val av leverantör eller annan samarbetspartner och att vårt mål är ett långsiktigt samarbete.

 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"