Jämställdhetspolicy

Hög kvalité i arbetet innebär att relevanta kunskaper och aspekter lyfts fram och tydliggörs. Att särskilt uppmärksamma kvinnors och mäns olika erfarenheter och perspektiv är en viktig kvalitetsaspekt för Mercatus och att olika kompetenser och att båda könen finns representerade i olika sammanhang.

Jämställdhetskommittén bevakar jämställdhetsfrågor och initierar olika jämställdhetsåtgärder samt ansvarar för att utvärdering av jämställdhetsplanen genomförs varje år samt att den revideras vart tredje år.

Likvärdiga anställningsvillkor, arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter för kvinnor och män samt en lönestruktur utan könsrelaterade skillnader är norm på Mercatus. Arbetsförhållanden och organisation skall vara anpassad så att de är lämpliga för både män och kvinnor.

Trakasserier på grund av kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning är ett maktmissbruk som vi inte accepterar.

Vi ska skapa goda möjligheter för både män och kvinnor att kombinera förvärvsarbete och studier med familjeliv. En positiv attityd till uttag av föräldraledighet är viktig. Det är lika viktigt med en positiv attityd då en förälder väljer att förena mamma/pappaledighet med förvärvsarbete.

Alla på Mercatus skall underlätta för de som är föräldralediga att behålla kontakten med arbetsplatsen. De skall ges möjlighet att koppla upp sig till vårt intranät hemifrån och bjudas in till gemensamma aktiviteter.

 • Jämställdhet inom hela verksamheten.

 • Likvärdiga anställningsvillkor, arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter och en lönestruktur utan könsrelaterade skillnader.

 • Goda möjligheter för både män och kvinnor att förena förvärvsarbete och studier med familjeliv.
 • Anders Kratz

  Projektledare och montageledare

  "Vi har under drygt 40 år samlat på oss en unik erfarenhet, kompetens och kunskaper. Kunskaper som vi gärna delar med oss av."

 • Patrick Hörmann

  Säljare Skärvätskerening

  "Det finns inga genvägar till ren och funktionell skärvätska"

 • Kristina Svanberg

  Ekonomichef

  "Med vårt långsiktiga ekonomiska tänk är vi en stabil och pålitlig partner"