Leverans av anläggning för rökgasrening

Denna vecka levererades en processvätskereningsanläggning för rening av rökgaskondensat för biobränsle till ett värmekraftverk i Danmark.

Systemet består av ultrafilter, omvänd osmos, jonbytare, CO2-membranavgasare, EDI och provtagare.


Lastning av anläggning för transport till slutkund.


Examensarbete tvättstation

Fram till påsk har vi Jon Lundahl på praktik här igen.

Hans utbildning, fjärde tekniska året på Vimmerby Gymnasium, börjar lida mot sitt slut och nu läggs sista handen på examensarbetet som görs på Mercatus.

-Jag har fått uppgiften att göra mitt examensarbete att anpassa en tvättstation. Jag ansvarar för att förbättra och optimera en tvättstation utefter kundens krav, säger Jon.

 

Tvättstationen kommer vara ett komplement till olika ultrafiltermembran som inte har kemdosering inbyggd i processen, istället kommer denna stå utanför anläggningen. Tvättstationens funktion är att dosera in tvättkem tillsammans med vattnet för att lösa upp och ta bort partiklar som fångats upp i membranets filter. Sedan står det en tid så att tvättkemet hinner verka innan det spolas ur och vätskereningsprocessen fortsätter.

 

Membrantvätt är av stor vikt för att upprätthålla livslängden, flödet och kvaliteten på processen.

 

Förutom att syssla med examensarbetet har jag också satt mig in i anläggningars funktion främst på processvätskesidan. Även lärt mig läsa, förstå och använda flödesritningar och stycklistor för att identifiera komponenter i anläggningarna.

 

Har också fått hjälpa till med pågående projekt och där gjort kontroller så komponenter är monterade efter flödesschema och märkning av anläggningar mm.

 

Jon Lundahl tillsammans med handledare Fredrik Wallin på Mercatus

 

Vi tackar Jon för hans tid här och önskar lycka till i framtiden!

Nya generationens UF i container

Start up av nya generationens Ultrafilter på Kalmarsundsregionens Renhållare i Kalmar. Anläggningen är nyckelfärdigt installerad i 20 fots container för behandling  och rening av oljehaltiga vatten.

 


Ultrafilter i container

 

 

 

 

Slutgodkänd reningsanläggning på SKB

De första resultaten av det nu färdiglevererade ultrafiltret som ska filtrera bort radioaktiva partiklar från backspolvattnet från jonbytare är mycket positivt. Filtret levererar bra avskiljning av partiklarna vid en jämn hög kapacitet. SKB är helnöjd med anläggningen.

Leveransen består av ultrafilter, arbetstank, rörinstallation och komplett dokumentation innefattande bl a hållfastberäkningar och isometriritningar.

Under vecka 35 genomfördes slutbesiktning samt driftprov av slutkunden tillsammans med det ackrediterade kontrollorganet Inspecta, som övervakar att leveransen uppfyller myndighetskraven för kärntekniska anläggningar.


Godkänd och övertagen ultrafiltreringsanläggning på SKB

Godkänt FAT-test

Förra veckan genomfördes FAT-test tillsammans med kunden med gott resultat.

Leveransen, bestående av ultrafilter och arbetstank, är nu färdig för utleverans till SKB. Ultrafiltret som ska filtrera bort radioaktiva partiklar från backspolvattnet från jonbytare ska installeras och sedan driftsättas av Mercatus personal under våren.


Ultrafilter klart för utleverans

Månader