Leveransprovning av ultrafilter med keramiska membran

Ett ultrafilter med keramiska membran har leveransprovats och står nu redo för driftsättning hos Pireva AB i Piteå.

Det är en befintlig anläggning som levererades för 20 år sedan som behövde kompletteras med ytterligare kapacitet. Helt klart en modernisering av systemet då den bestyckats med den nya generationens keramiska membran. Vilket innebär betydligt tätare membran och en bättre avskiljning av framförallt olja. Den är också utrustad med ett modem vilket möjliggör programändringar samt fjärrstyrning av anläggningen från Mercatus personal på distans.


Anläggningen renar oljeförorenat avfall på Haraholmen inom affärsområdet Avfall & Återvinnin
g

 

 

 

 

Uppstart av ytterligare en testanläggning

Vi satsar vidare på testanläggningar och just nu monterar och startar vi upp ytterligare en anläggning.
Detta är en ultrafilteranläggning med keramiska membran som lämpar sig för hårt belastade vätskor förorenade med t.ex. olja eller färgpigment. 

Dessa testanläggningar lånar vi gärna ut till dig som har förorenade vätskor som ni är intresserade av att rena!

För mer information om våra olika testanläggningar för processvätskor ber vi er ta kontakt med Anders Adolfsén.
Tel: 0492-17106
Mail: anders.a@mercatus.se


Ytterligare en testanläggning monteras och startas upp av Anders Kratz, Kristofer Johansson och Lars Haarus.

Leverans av anläggning för rökgasrening

Denna vecka levererades en processvätskereningsanläggning för rening av rökgaskondensat för biobränsle till ett värmekraftverk i Danmark.

Systemet består av ultrafilter, omvänd osmos, jonbytare, CO2-membranavgasare, EDI och provtagare.


Lastning av anläggning för transport till slutkund.


Examensarbete tvättstation

Fram till påsk har vi Jon Lundahl på praktik här igen.

Hans utbildning, fjärde tekniska året på Vimmerby Gymnasium, börjar lida mot sitt slut och nu läggs sista handen på examensarbetet som görs på Mercatus.

-Jag har fått uppgiften att göra mitt examensarbete att anpassa en tvättstation. Jag ansvarar för att förbättra och optimera en tvättstation utefter kundens krav, säger Jon.

 

Tvättstationen kommer vara ett komplement till olika ultrafiltermembran som inte har kemdosering inbyggd i processen, istället kommer denna stå utanför anläggningen. Tvättstationens funktion är att dosera in tvättkem tillsammans med vattnet för att lösa upp och ta bort partiklar som fångats upp i membranets filter. Sedan står det en tid så att tvättkemet hinner verka innan det spolas ur och vätskereningsprocessen fortsätter.

 

Membrantvätt är av stor vikt för att upprätthålla livslängden, flödet och kvaliteten på processen.

 

Förutom att syssla med examensarbetet har jag också satt mig in i anläggningars funktion främst på processvätskesidan. Även lärt mig läsa, förstå och använda flödesritningar och stycklistor för att identifiera komponenter i anläggningarna.

 

Har också fått hjälpa till med pågående projekt och där gjort kontroller så komponenter är monterade efter flödesschema och märkning av anläggningar mm.

 

Jon Lundahl tillsammans med handledare Fredrik Wallin på Mercatus

 

Vi tackar Jon för hans tid här och önskar lycka till i framtiden!

Nya generationens UF i container

Start up av nya generationens Ultrafilter på Kalmarsundsregionens Renhållare i Kalmar. Anläggningen är nyckelfärdigt installerad i 20 fots container för behandling  och rening av oljehaltiga vatten.

 


Ultrafilter i container

 

 

 

 

Månader