Uppstart av ytterligare en testanläggning

Vi satsar vidare på testanläggningar och just nu monterar och startar vi upp ytterligare en anläggning.
Detta är en ultrafilteranläggning med keramiska membran som lämpar sig för hårt belastade vätskor förorenade med t.ex. olja eller färgpigment. 

Dessa testanläggningar lånar vi gärna ut till dig som har förorenade vätskor som ni är intresserade av att rena!

För mer information om våra olika testanläggningar för processvätskor ber vi er ta kontakt med Anders Adolfsén.
Tel: 0492-17106
Mail: anders.a@mercatus.se


Ytterligare en testanläggning monteras och startas upp av Anders Kratz, Kristofer Johansson och Lars Haarus.

Nya generationens provanläggningar

Våra nya prov- och testanläggningar inom membranteknik har nu varit i drift under några månader. Med en mer automatiserad drift och fjärrstyrning kan Mercatus personal övervaka samt kontrollera provkörningen utan att vara på plats.

Testkörningar görs av olika anledningar, exempelvis för kapacitetstest, avskiljningsmöjlighet och provkörning av nya vätskor/föroreningar.

Anläggningarna efterliknar en storskalig anläggning och med loggning av mätningar från instrument kan resultatet läsas av. Gränssnittet är flexibelt och kan kombineras/sammankopplas med andra typer av anläggningar.

Välkommen att kontakta Anders Adolfsén, 0492-171 06, anders.a@mercatus.se, vid behov av provkörning av er processvätska.


Mercatus prov- och testanläggningar inom membranteknik


Leverans av anläggning för rökgasrening

Denna vecka levererades en processvätskereningsanläggning för rening av rökgaskondensat för biobränsle till ett värmekraftverk i Danmark.

Systemet består av ultrafilter, omvänd osmos, jonbytare, CO2-membranavgasare, EDI och provtagare.


Lastning av anläggning för transport till slutkund.


Tack och lycka till Elin

Elin Gustafsson avslutar nu sitt forskningsarbete kring kvicksilver från rökgaskondensat, där hon har tittat på olika alternativ för att följa gällande utsläppskrav.

Vi tackar för tiden hos oss och önskar lycka till med fortsatta studier!


Elin Gustafsson avtackas efter avslutat arbete

 

 

 

Slutgodkänd reningsanläggning på SKB

De första resultaten av det nu färdiglevererade ultrafiltret som ska filtrera bort radioaktiva partiklar från backspolvattnet från jonbytare är mycket positivt. Filtret levererar bra avskiljning av partiklarna vid en jämn hög kapacitet. SKB är helnöjd med anläggningen.

Leveransen består av ultrafilter, arbetstank, rörinstallation och komplett dokumentation innefattande bl a hållfastberäkningar och isometriritningar.

Under vecka 35 genomfördes slutbesiktning samt driftprov av slutkunden tillsammans med det ackrediterade kontrollorganet Inspecta, som övervakar att leveransen uppfyller myndighetskraven för kärntekniska anläggningar.


Godkänd och övertagen ultrafiltreringsanläggning på SKB

Månader