Earth Hour 2019

Vi vill även i år uppmärksamma klimatfrågan och visa vårt deltagande genom att släcka ner all vår belysning på företaget under Earth Hour.

Släck ned du också kl 20:30 - 21:30 på lördag 30 mars - för att uppmana makthavarna att ta till åtgärder för att hejda den globala uppvärmningen!

Läs mer om hur du kan engagera dig i Earth Hour och klimatfrågan:  wwf.se/earthhour


Mercatus släcker ned en timma på lördag 30 mars för klimatet

Teknikbyte med miljöfokus

Det pratas mycket om slip- och skärvätskor i dessa dagar. Inte minst vilken miljöpåverkan de har.

Hos AB MunkforsSågar, ett världsledande företag inom bandsågblad för livsmedel, var miljön och därmed mängden skärvätska som systemet innehåller, en avgörande faktor vid valet av ny slipvätskerening.
- Vi har genom åren gått från enbart pappersfilter, via ändlösa bandfilter och centrifugering, till stora sedimenteringstankar med extra magnetrening. Inget av delarna har egentligen fungerat riktigt tillfredställande, säger Anders Ekström hos AB MunkforsSågar.

Den del av sedimenteringsreningen som nu ersatts hos företaget, innehöll totalt 45 kubikmeter slipvätska. Trots volymen gav det inte nog tid för att de minsta partiklarna skulle vara möjliga att få bort. Allt ställdes på sin spets när sedimenteringstanken i aktuell del av produktionen hade kraftiga korrosionsangrepp. MunkforsSågar behövde ersätta filterlinjen rätt omgående.
- När vi jämförde Mercatus alternativ med ett annat som innehöll sedimentering kombinerat med pappersfilter, föll valet till slut på Mercatus lösning som ger betydligt lägre volym skärvätska, trots samma flödesbild, fortsätter Anders.

En minskning av slipvätskemängden ger framför allt minskad miljöbelastning, i form av mindre mängd skärvätska som ska destrueras i slutet av dess livslängd. Lägre inköpskostnad vid återfyllning är ytterligare en positiv faktor.

Den av Mercatus levererade nyckelfärdiga anläggningen bygger på Knolls vakuum-assisterade filter VL1500, ett ändlöst bandfilter med mycket hög avskiljningsgrad. Från filtret går slipmullen via skruvtransportör vidare för brikettering i en brikettpress.
- Just möjligheten till brikettering av slipmullen var ett krav från vår sida, på det sättet kan vi sälja avfallet till stålverket i stället för att få betala att bli av med det, berättar Anders.

Den renade slipvätskan pumpas sedan tillbaks till en cylindrisk tank, där botten är konisk och via rör förser tryckpumparna med nyrenad fräsch slipvätska. Dessa tryckpumpar levererar konstant tryck ut mot slipmaskinerna i produktionsavsnittet. Från den cylindriska renvätsketanken bräddas också en liten del slipvätska alltid över till buffert- och smutsdelen, så en ständig cirkulation skapas. Detta ger också positiva effekter.
- Genom att vi har överbräddning och cirkulation, men även lutande botten i smutsvätskedelen, får vi ingen stillastående skärvätska eller ansamlingar av smuts, förklarar Erkki Lahti, Mercatus projektledare för installationen.

MunkforsSågar ser investeringen som en viktig del i sitt förbättringsarbete, där man också enligt miljöcertifiering ISO 14001, strävar efter ständiga förbättringar på miljö-sidan. Allt för att göra så litet avtryck som möjligt på miljön och naturen.


Lean Production-utbildning

För fortsatt utveckling och förbättring av våra rutiner har vi påbörjat utbildning i Lean-production tillsammans med vår nya styrelse.

På förra veckans strategidag introducerade Ronny Andersson, Releze, med mångårig erfarenhet av införande och arbete med Lean, alla medarbetare i ämnet. Förutom teori och diskussioner ingick också en praktisk gruppövning, där gruppen efter diskussion, analys och agerande lyckades förbättra både produktivitet och lönsamhet utan att kvalitet eller arbetsbelastning blev lidande.

Ett spännande arbete ligger nu framför oss för att få ytterligare effektivisering i det dagliga arbetet, när det gäller anpassning, införande och tillämpning av Lean till vår verksamhet.


Lean-utbildning under ledning av Ronny Andersson, Releze

Godkänd kärnkraftsleverantör

Vi kan med stolthet berätta att vi nu genomgått SKB:s leverantörsbedömning och är därmed godkända att leverera rening och delar till kärnkraftverken i Sverige.

 
 Leverantörsbedömning utförs av Paula Stahre från SKB

Miljörevision ISO 14001

Under måndagen hölls miljörevision här på Mercatus. Revisionen som genomfördes av Scandinavian Business Certification klarades ganska "smärtfritt" med endast ett par små anmärkningar.

 
 Peter Hallberg från Scandinavian Business Certification genomförde
 miljörevisionen. Här på rundvandring på företaget tillsammans med
 
Anders Adolfsén

Månader