Servicebesök vecka 7

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Tema krossning och brikettering av aluminumspånor

Tillsammans med Weimas USA-filial har vi gjort referensbesök på SAAB i Linköping i syfte att visa hur vi där handhar aluminiumspånor. Krossning och brikettering var temat.

Behovet av hanteringen finns på USA-marknaden, men man har ännu inte levererat någon utrustning för metallhantering utan endast anläggningar för plast, trä och andra organiska material.

På SAAB kunde vi visa upp vår leverans av både spånkross, transportsystem och brikettpressar, där vi hanterar många antal kubikmeter aluminiumspån per timme.


Aluminiumbriketter

 

 

Servicebesök vecka 6

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Teknikbyte med miljöfokus

Det pratas mycket om slip- och skärvätskor i dessa dagar. Inte minst vilken miljöpåverkan de har.

Hos AB MunkforsSågar, ett världsledande företag inom bandsågblad för livsmedel, var miljön och därmed mängden skärvätska som systemet innehåller, en avgörande faktor vid valet av ny slipvätskerening.
- Vi har genom åren gått från enbart pappersfilter, via ändlösa bandfilter och centrifugering, till stora sedimenteringstankar med extra magnetrening. Inget av delarna har egentligen fungerat riktigt tillfredställande, säger Anders Ekström hos AB MunkforsSågar.

Den del av sedimenteringsreningen som nu ersatts hos företaget, innehöll totalt 45 kubikmeter slipvätska. Trots volymen gav det inte nog tid för att de minsta partiklarna skulle vara möjliga att få bort. Allt ställdes på sin spets när sedimenteringstanken i aktuell del av produktionen hade kraftiga korrosionsangrepp. MunkforsSågar behövde ersätta filterlinjen rätt omgående.
- När vi jämförde Mercatus alternativ med ett annat som innehöll sedimentering kombinerat med pappersfilter, föll valet till slut på Mercatus lösning som ger betydligt lägre volym skärvätska, trots samma flödesbild, fortsätter Anders.

En minskning av slipvätskemängden ger framför allt minskad miljöbelastning, i form av mindre mängd skärvätska som ska destrueras i slutet av dess livslängd. Lägre inköpskostnad vid återfyllning är ytterligare en positiv faktor.

Den av Mercatus levererade nyckelfärdiga anläggningen bygger på Knolls vakuum-assisterade filter VL1500, ett ändlöst bandfilter med mycket hög avskiljningsgrad. Från filtret går slipmullen via skruvtransportör vidare för brikettering i en brikettpress.
- Just möjligheten till brikettering av slipmullen var ett krav från vår sida, på det sättet kan vi sälja avfallet till stålverket i stället för att få betala att bli av med det, berättar Anders.

Den renade slipvätskan pumpas sedan tillbaks till en cylindrisk tank, där botten är konisk och via rör förser tryckpumparna med nyrenad fräsch slipvätska. Dessa tryckpumpar levererar konstant tryck ut mot slipmaskinerna i produktionsavsnittet. Från den cylindriska renvätsketanken bräddas också en liten del slipvätska alltid över till buffert- och smutsdelen, så en ständig cirkulation skapas. Detta ger också positiva effekter.
- Genom att vi har överbräddning och cirkulation, men även lutande botten i smutsvätskedelen, får vi ingen stillastående skärvätska eller ansamlingar av smuts, förklarar Erkki Lahti, Mercatus projektledare för installationen.

MunkforsSågar ser investeringen som en viktig del i sitt förbättringsarbete, där man också enligt miljöcertifiering ISO 14001, strävar efter ständiga förbättringar på miljö-sidan. Allt för att göra så litet avtryck som möjligt på miljön och naturen.


Månader