Veckans servicebesök V50

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Mercatus kultur inspirerar

Intresset att besöka oss i Vimmerby är stort. Förutom kunder som vill att vi berättar om teknik för spånhantering- och processvätskerening har vi grupper här som vill att vi berättar hur vi byggt den sunda, effektiva och tillväxtorienterade organisationen. Ett arbetssätt som bygger på en gemensam värdegrund och en delad vision. Därför var valet enkelt när vår tidigare vd Kristina Alsér bjöd sin nya ledningsgrupp på Länsstyrelsen i Kronoberg till inspirationsinternat. Gruppen träffades under ett par dagar i Vimmerby och fick förhoppningsvis med sig lite nya idéer till det fortsatta utvecklingsarbetet. Förutom information om vårt sunda arbetssätt fick vi möjlighet att berätta om modern svensk miljöteknik.

Vill du veta mer om vårt värdegrundsarbete eller lägga ett studiebesök hos oss är du välkommen att maila eva.h@mercatus.se.

Vill du att vi sänder dig det lilla häftet ”Sunt & Lönsamt – en liten skrift för kloka ledare” mailar du också till eva.h@mercatus.se

Arbetet med att bygga förtroende, starka varumärken och lönsamma företag börjar inifrån, medarbetarna är organisationens ambassadörer. Att medarbetarna tror på och lever upp till de löften som ställs ut, är en förutsättning för att andra - kunder, ägare eller medlemmar - också ska göra det.

Intern kommunikation som skapar samsyn och bygger kulturen bidrar till affärerna och verksamhetens långsiktiga målsättningar. Och framtidens vinnare är de som förstår att nyttja det kapital som engagerade och kunniga medarbetare utgör.

Kunskapsdriven tillväxt – en första rapport från regeringens Globaliseringsråd

Regeringen beslutade den 21 december 2006 att inrätta ett globaliseringsråd inom Regeringskansliet för att fördjupa kunskaper om och bredda det offentliga samtalet kring vad som krävs för att Sverige skall hävda sig väl i en värld präglad av fortsatt snabb globalisering. Resultatet av rådets arbete ska sammanfattas i en slutrapport senast under 2009.

Som ett led i globaliseringsrådets arbete presenterades i oktober en första rapport. Den har utarbetats av ledamöterna i rådet och bygger på en process där hela rådet har varit delaktigt. Rådet vill redovisa några generella bedömningar och särskilt fokusera på den kommande forskningspropositionen.

Läs hela rapporten på www.regeringen.se

Veckans servicebesök V49

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Månader