Veckans servicebesök v. 37

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Sverige behöver fler innovativa och växande företag!

Det behövs en rad olika insatser för att öka småföretagens satsningar på FoU och innovationer. Detta för att stärka konkurrenskraften och ge tillväxt med nya jobb. Forska&Väx bör utökas till 200 miljoner kronor redan från nästa år. Införandet av skatteavdrag för FoU-satsningar bör snarast utredas. Det menar VINNOVA i en ny strategi för FoU- och innovationssatsningar på små och medelstora företag.

Sverige behöver fler nya, internationellt konkurrenskraftiga och växande företag. Det är därför nödvändigt med ett näringsklimat som gör det enkelt och lönsamt att starta, driva och utveckla företag.

Sverige ligger i och för sig i topp vad gäller företagens investeringar i FoU, men merparten utförs av storföretagen. För att stärka svensk konkurrenskraft och ge tillväxt med nya jobb är det viktigt att små och medelstora företag satsar mer på innovationer och FoU.

VINNOVA har därför, efter samråd med företagare, forskare och företrädare för organisationer och myndigheter, tagit fram en strategi för FoU- och innovationssatsningar på små och medelstora företag. Strategin innehåller en rad förslag på insatser.

- Insatser för att stärka innovationer och FoU löser givetvis inte alla företagens problem, men vi vill visa att det här är viktigt även för de små och medelstora företagen. Ska Sverige vara konkurrenskraftigt, så behöver fler av våra småföretag utveckla nya varor och tjänster, säger Jenni Nordborg, projektledare på VINNOVA.

Finansiering
En ökad extern finansiering ger företag större rörelsefrihet och de får ökad möjlighet att ”köpa tid”, vilket är en stor bristvara för småföretagen. I vårbudgeten aviserades en slopad förmögenhetsskatt för att öka volymen av riskvilligt kapital. VINNOVA anser att detta bör kompletteras med åtgärder som stärker incitamenten för att kapital investeras i företag för att stärka konkurrenskraften.

Forska&Väx
Svenska staten har genom bland annat VINNOVA riktade satsningar på FoU och innovationer för tillväxt i småföretag. Förra året satsade VINNOVA cirka en kvarts miljard kronor på små och medelstora företag, varav 100 miljoner kronor i programmet Forska&Väx. Motsvarande myndighet i Finland, Tekes, satsade drygt en miljard kronor riktat till små och medelstora företag. Forska&Väx föreslås under 2008 få en utökad budget till 200 miljoner kronor och att det inom fem år satsas minst 300 miljoner kronor per år på Forska&Väx.

Skatteavdrag för FoU
Många OECD-länder använder skatteincitament för att stimulera företag till FoU-insatser. Norge satsar genom enbart skatteincitament för FoU 1,6 miljarder kronor. En svensk satsning på motsvarande nivå skulle omfatta 3 miljarder kronor. USA har genom olika småföretagssatsningen och skatteincitament en av världens högsta nivåer på statlig finansiering av FoU och innovationsverksamhet i små och medelstora företag. VINNOVA föreslår att frågan om skatteavdrag för FoU bör utredas snarast.

Immateriella tillgångar
Den globala konkurrensen medför kortare produktcykler vilket sätter fokus på hur företag använder sina immateriella tillgångar (intellectual property - IP). Många småföretag saknar tillgång till kompetens inom området och behöver därför stöd. I Storbritannien finns till exempel ett system med checkar för företag som behöver utveckla strategier för IP-hantering. VINNOVA föreslår en pilotsatsning under nästa år för att inom fem år kunna satsa 30-40 miljoner kronor per år på området.

Innovationsupphandling
Teknikupphandling och samverkan mellan privata företag och statliga bolag/affärsverk har tidigare varit viktiga instrument för förnyelse. Nya produkter och system har gett tillväxt i svenska multinationella koncerner. Offentlig upphandling är idag inte inriktad på nya innovativa lösningar och småföretag deltar ofta inte på grund av regelverk och krav på långa åtaganden. Innovationsupphandling, det vill säga upphandling inklusive FoU och innovation, bör i framtiden användas i större utsträckning. VINNOVA föreslår pilotsatsningar under nästa år och att det inom fem år satsas 20-30 miljoner kronor per år på området. VINNOVA har också tidigare föreslagit till regeringen att innovationsupphandling bör införas.

”No Wrong Door”
VINNOVA understryker i strategin att myndigheter och organisationer bör arbeta mer effektivt efter principen ”No Wrong Door”. Oavsett var företag tar kontakt, så ska de få information om olika möjligheter som finns för företag i Sverige och EU. Myndigheternas regelförenklingsarbete är också avgörande.

VINNOVA föreslår dessutom satsningar på små och medelstora företags deltagande i starka forsknings- och innovationsmiljöer samt på professionalisering av forskningsinstitut och högskola/universitet som samarbetspartner för småföretagen. Pilotsatsningar inom dessa områden bör genomföras under nästa år.

VINNOVA ska genom pilotsatsningarna och internationella jämförelser utveckla detaljer för strategins förslag på satsningar. Offentlig innovationsupphandling görs inom ramen för flera myndigheters, och andra offentliga aktörers, befintliga budget. För fullständigt genomförande av strategins övriga förslag krävs nya investeringsbeslut av regeringen.

Veckans servicebesök V36

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Produktion i östra Europa – positivt både för Sverige och för företagen

– Företag lokaliserar i allt mindre utsträckning jobb till östra Europa på grund av lägre löner där. Istället ökar nu konkurrensen inom mer avancerad produktion. Detta är en ny och betydligt mer positiv utmaning för Sverige och för industrin.

Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten ”Svensk industri i ett växande östra Europa – hur påverkas produktionen i Sverige?”.

Rapporten visar att det inte handlar om jobbflytt till östra Europa. Tvärtom har produktionen där bidragit till att företag kunnat behålla verksamhet i Sverige som annars skulle ha flyttat till exempelvis Kina.

Det är framför allt rena kostnadsskäl som gjort att företagen valt att etablera sig i östra Europa och särskilt är det arbetskraftsintensiv produktion som har lokaliserats dit. Här är det underleverantörer med enklare produktion som främst berörts. Verksamheten i östra Europa har samtidigt skapat ett ökat behov av avancerad produktion, FoU och administration i Sverige. Som en konsekvens av detta har andelen tjänstemän i Sverige ökat.

Den kostnadsdrivna omlokaliseringen avtar i styrka. Istället kommer konkurrensen från östra Europa att öka inom mer avancerad produktion, allteftersom arbetskostnaderna och kunskapsnivån stiger i de nya EU-länderna.

– I framtiden blir marknaden i östra Europa allt viktigare. Därför är det oroande att svensk export tappat andelar på den växande marknaden samtidigt som exempelvis Tyskland hållit ställningarna. Den ökande konkurrensen inom avancerad produktion kräver nya konkurrensförutsättningar för industrin i Sverige, säger Anders Rune.

Alla stora och förvånansvärt många små medlemsföretag har ett affärsutbyte med östra Europa. Rapporten baseras på en statistisk studie som är representativ för Teknikföretagens 3 200 medlemmar. Dessutom har intervjuer genomförts med ett tjugotal ledare för svenska företag i Sverige och i östra Europa.

Månader