Kristina Alsér ny landshövding i Kronoberg

Regeringen har den 30 augusti utsett vår vd Kristina Alsér till ny landshövding i Kronobergs län. Kristina efterträds av Anders Adolfsén som blir ny vd på Mercatus den 1 oktober. En intervju med Anders kommer att publiceras här på hemsidan i samband med hans tillträde.

– Det är roligt att regeringen har lyckats finna en så kompetent person till landshövding i Kronobergs län. Vi tror att hon med sin starka näringslivs-bakgrund kan bidra till att utveckla länet, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Kristina Alsér har vid sidan om sitt engagemang i sitt famljeföretag Mercatus varit aktiv genom en rad uppdrag. Hon är ledamot i Svenskt Näringslivs arbetsutskott, Teknikföretagens arbetsutskott, Exportkreditnämnden, regeringens Globaliseringsråd och en rad andra uppdrag.

– Att bli utnämnd till landshövding i Kronobergs Län är både hedrande och inspirerande. Jag är oerhört glad och kommer att ta mig an utmaningen med stor entusiasm. Kronoberg är ett mångfacetterat län som präglas av entreprenörskap och företagsamhet, det vill jag som landshövding vara med att utveckla. Dessutom vill jag arbeta för att länsstyrelsens arbete bedrivs på ett långsiktigt hållbart och effektivt sätt, nära Kronobergs medborgare, säger Kristina Alsér.

– Vi är otroligt stolta och gläds med Kristina och med Kronobergs län, säger Mercatus vice vd Anders Adolfsén. Kristina kommer att tillträda 1 oktober och utnämningen innebär naturligtvis vissa förändringar i vår organisation, men vi har en tydlig tillväxtstrategi och har arbetat målmedvetet med att skapa en sund och effektiv organisation, där alla medarbetares kompetens och kreativitet tas till vara. Därför kommer omställningarna i företaget inte att bli så stora.

Vardagsledningen delegerades redan för ett drygt år sedan till ledningsgruppen som bestått av Anders Adolfsén,vice vd, Anna Delfin, säljchef och Kristina Svanberg, controller.

Anders Adolfsén tillträder som ny vd den 1 oktober. Ledningsgruppen kompletteras samtidigt med Eva Henrysson som ledningens assistent.

» Ladda ner bild på Kristina Alsér

Klimatkampen avgjord

En kokbok med klimatanpassade recept, en specialdesignad vattenflaska som möjliggör effektivare transporter, förslag på åtgärder som kraftigt kan minska mölndalsbornas klimatpåverkan.

Det är de tre segrande bidragen i IVL:s riksomfattande gymnasietävling Klimatkampen. Pristagarna belönades med 30 000 kronor vardera ur miljöminister Andreas Carlgrens hand

Nationellt seminarium kring miljöteknik i Vimmerby

Swentec är en liten, modern och effektiv myndighet som skapar förutsättningar för fler affärer inom svensk miljöteknik. Den 23 augusti bjuder Rådet en handfull miljöteknikföretag att diskutera aktuella frågor.

Deltar gör Rådet för Swentec, Sveriges miljöteknikråd, och ett tjugotal miljöteknikföretag från hela landet. Temat är hot, hinder och möjligheter för tillväxt inommiljöteknikområdet. Dagen börjar med lunch och rundvandring på Näs, där Astrid Lindgrens barndomshem och den nya Astridutställningen är belägen. Resultatet av diskussionerna kommer att synas i Swentecs fortsatta handlingsprogram.

Inspiration till nya arbetssätt

Det krävs nya arbetssätt för att finna lösningar på dagens komplexa och globala miljöproblem. I inspirationsskriften Ditt vatten allas vatten framhävs vikten av dialog och samarbeten för att nå framgång.

Det räcker inte med smart teknik, utan det handlar om att skapa institutioner med förtroende, och om att skapa incitament för att männsikor ska kunna förstå, vilja och kunna genomföra förändringar. Kommunikation och lärande mellan olika parter, som näringsliv, myndigheter, intresseorganisationer och forskning kommer att vara en nyckelfaktor för framgång.

Det är slutsatser som har dragits i det nyligen avslutade Vattendialogprojektet som IVL varit värd för och som finansierats av Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning, Mistra.

Ladda ner broschyren Ditt vatten allas vatten.

För mer information om projektet: www.vattendialog.se

Svensk miljöteknik till Kina

Kina är en enorm marknad för svenska miljöteknikföretag, men det saknas en gemensam svensk strategi för export till Kina och få konkreta affärer är resultatet av en strid ström av delegationer under svensk flagg till Kina.

Det skriver Swentec, Sveriges miljöteknikråd, i rapporten ”Hur kan svensk export av miljöteknik till Kina öka?”

Kina är i enormt behov av olika lösningar för att kunna hantera befintliga och kommande miljöproblem. Det finns också en stor medvetenhet kring vad Sverige kan bidra med inom området.

– Det är mot bakgrund av att många av de delegationer som gått till Kina under svensk flagg inte har genererat konkreta affärer för svenska miljöteknikföretag som vi vill vi ta ett nytt grepp, säger Swentecs direktör Berit Gullbransson. Vi behöver också samordna det som görs mot Kina så att vi inte skapar otydlighet för kunden och hos våra företag.

Swentec har därför, i ett första steg, kartlagt aktiviteter i Kina med miljöteknikanknytning och på plats träffat europeiska företag och kinesiska myndigheter för att ta reda på vilka vägar som är bäst att gå för de företag som vill etablera sig på den kinesiska marknaden.

80 procent av de svenska miljöteknikföretagen är små med max tio anställda. Ett sätt för dem att komma in på den kinesiska marknaden kan just vara som leverantör till de europeiska företag som redan finns etablerade, ett annat att gå samman med andra och leverera helhetslösningar.

I rapporten poängteras att små och medelstora företag måste få ett bättre aktivt stöd i exportfrämjande syfte. Den offentliga sektorn är en mycket viktig aktör och behöver axla ett större ansvar. En stor del av de svenska biståndsmedlen har också gått svenska företag förbi.

Miljöteknikcenter i Peking
– Positivt är att den svenska ambassaden i Peking nu tar initiativ till ett miljöteknikcenter i Peking som kan samordna insatserna mot Kina. Swentec blir då en naturlig partner och knutpunkt i Sverige – ingången till svensk miljöteknik och de svenska miljöteknikföretagen, säger Gullbransson.

Swentec svarar för kartläggning av den svenska resursbasen inom miljöteknikområdet genom identifiering av spjutspetsföretag med exportpotential och har också bildat en arbetsgrupp med Swedfund, Exportrådet, EKN, SEK och Almi för att titta närmare på hur affärer mot Kina kan underlättas, i första hand med tyngdpunkt på finansieringslösningar.

Hämta rapporten på www.swentec.se.

Presskontakt:
Maria Delombre
Kommunikationsansvarig
Tfn: 0708 83 55 99
maria.delombre@swentec.se

Månader