Controllerdagarna 22 - 23 maj 2007, Stockholm

 

Mängden information som finns tillgänglig idag är oändlig. Med ett par knapptryckningar kan vi ta reda på vad som helst om vem som helst och om vilket företag som helst i hela världen – och vice versa. I detta avseende är spelplanen lika för alla, men de vinnande aktörerna på marknaden har varit bättre än sina konkurrenter på ett område: de har haft förmåga att analysera relevant information och reagerat därefter.

Det är just den förmågan som kommer att bli allt viktigare. Oavsett storlek och bransch måste företag lägga avsevärt mer kraft på informationsanalys för att ta fram sina strategier. Globaliseringen är sedan länge ett faktum men pusselbitarna som utgör kunder, leverantörer, anställda, lagstiftning och logistik blir allt fler och allt svårare att lägga, ju fler pusselbitar – desto fler frågor att hantera.

Vilka är mina kunder idag? Hur ändras den bilden när en befolkning åldras, flyttar eller när en ny generation träder fram? Hur hanterar mitt företag nya värderingar? Hur snabbt kan vi ändra produktionskapacitet? Hur hanteras immateriella rättigheter? Påverkar klimatdebatten vårt företag?

Svaren på frågorna finns men det gäller att leta på rätt ställe och tolka informationen rätt. Hur ska företag arbeta med all denna information? Vad drar man för slutsatser för ett specifikt företag eller bransch? Vilka krav ställs på controllern och vilka krav ska controllern ställa på sin omgivning?

Controllern måste ha ett helhetsperspektiv – förmågan att kunna se hela kedjan från leverantörens leverantörer till kundernas kunder. Inte nog med det, cirkeln måste ritas ännu större för att förändringar och nya förutsättningar för företagen ska synas; information som kommer att avgöra företagens framtida konkurrenskraft.

Under Controllerdagarna 2007, som arrangeras av Teknikföretagen, ska informationshantering, analys- och strategiarbete på både stora och mindre företag belysas, exemplifieras och diskuteras.

Läs mer om seminariet på www.teknikforetagen.se.

Gemensam agenda räddar miljön

Ny teknik är lösningen på de globala miljöproblemen. Här kan USA lära av Sverige, menade USA:s ambassadör i Sverige, Michael Wood, en av de internationella deltagarna i ett seminarium om klimatutmaningar.

Göran Norén, näringspolitisk chef på Svenskt Näringsliv, är övertygad om att det går att få bukt med den globala uppvärmningen och andra klimatproblem. Hjälpmedlet är ny teknik.

En agenda som sätter ny teknik i främsta rummet är lösningen på de globala miljöproblemen. Det stod klart när Svenskt Näringsliv anordnade ett seminarium om de globala klimatutmaningarna. På gästlistan fanns bland andra Dr Harlon Watson, USA:s chefsförhandlare för klimatfrågor, och USA:s Sverigeambassadör Michael Wood.

Göran Norén, inledningstalade på seminariet.

– Inget land kan hantera klimatfrågorna på egen hand och de beslut som ett enskilt land fattar får konsekvenser för alla länder. Därför måste vi angripa frågan på global nivå. Vi måste få med alla länder, både u-länder och i-länder, sade han.
Enligt honom ger globaliseringen nya möjligheter just eftersom det snabbt går att sprida nya tekniska landvinningar.

– Tätare samarbete över gränserna, ökade investeringar och ökad handel, är effektiva verktyg för att komma åt problemen, sade han.

Han är övertygad om att det går att få bukt med den globala uppvärmningen och andra klimatproblem.

– Med hjälp av ny teknik har vi historiskt löst många komplexa problem – även miljömässiga – och det kommer vi även att göra i fortsättningen, bara de rätta incitamenten finns. Så hur kan vi utforma gemensamma policys som gör det möjligt för näringslivet att hitta nya lösningar? undrade han.

Under mötet gav också Dr Harlon Watson, USA:s chefförhandlare för klimatfrågor, sin bild av vad som händer i USA på energi- och klimatområdet samtidigt som hans landsman, Sverigeambassadören Michael Wood, tog fasta på att Sverige redan i dag är en förebild. Han vill att USA drar lärdom av hur Sverige använder alternativ teknik på miljöområdet.

Enligt Svenskt Näringsliv måste de klimatpolitiska åtgärderna utformas i bred internationell samverkan.

Endast då kan utsläppen minskas på ett kostnadseffektivt sätt. Ekonomisk tillväxt är nödvändig för att nå ett hållbart samhälle, vilket kräver investeringar i forskning, utveckling och ny teknik. Läs mer på www.svensktnaringsliv.se

Nyhetsbrev med globalt perspektiv

Torsdagen den 10 maj var det premiär för globaliseringsrådets e-nyhetsbrev. Det innehåller bland annat information om rådets möten, konferenser, rapporter och aktiviteter.

Brevet innhåller även utblickar i form av krönika och omvärldsspaning.

Globaliseringsrådets första krönikör är vår vd Kristina Alsér.

http://www.regeringen.se/sb/d/9116/a/81896

Globaliseringskrönikan innehåller personliga tankar och synpunkter skrivna av rådets ledamöter. Det rör sig om enskilda ledamöters engagemang i aktuella globaliseringsfrågor och återspeglar nödvändigtvis inte varken hela Globaliseringsrådets eller regeringens åsikter.

Veckans servicebesök v. 19

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Månader