Nöjdare kunder för oss framåt

Ständig utveckling och ständiga förbättringar är en självklarhet för oss. Men den verkliga kunskapen om vad som behöver förbättras eller utvecklas sitter du som kund på.

Dialogen är viktig, feedbacken är viktig och vi hoppas du låter oss veta när vi gjort något bra men framförallt där du ser att vi kan förbättra oss. Berätta för oss vad du tycker vi kan göra bättre.

Maila till vår infoadress info@mercatus.se eller direkt till den du vill ska ha feedbacken förnamn.första bokstaven i efternamnet@mercatus.se.

Svenska företag med världen som spelplan

Globaliseringen har i grunden förändrat förutsättningarna för näringslivet i Sverige, det skriver Ulf Jakobsson, professor vid internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han har på uppdrag av Svenskt Näringsliv skrivit rapporten Globaliseringen av svenskt näringsliv. Detta är ett kort utdrag ur rapporten, du kan beställa hela skriften på www.svensktnaringsliv.se.

Under de senaste två à tre decennierna har de företag som verkar i Sverige i högre grad hela världen som spelplan. Det har inneburit att en växande andel av det svenska näringslivet har utländska ägare. Ser vi till de företag som är svenskägda så har dessa en allt större del av sin verksamhet förlagd utomlands. Sammantaget innebär dessa förändringar att de strategiska besluten kring produktion, investeringar och sysselsättning i det svenska näringslivet i allt högre utsträckning fattas mot bakgrund av ett globalt perspektiv, och många gånger sker besluten utanför de svenska gränserna.

Den gamla svenska förhandlingsmodellen när det gäller ekonomin utveckling får allt mindre relevans. En god ekonomisk utveckling måste i än högre grad än tidigare bygga på att vi skapar goda villkor för företagande och investeringar i Sverige. För ett höglöneland som Sverige är det inte möjligt att konkurrera med låga kostnader. Det kräver att vi kan dra till oss och utveckla avancerad ekonomisk verksamhet som kan bära höga lönekostnader.

För kommande år är det därför viktigt att den svenska öppenheten mot globaliseringen kompletteras med en politik som har en tydlig inriktning på att göra den svenska ekonomin en till en attraktiv miljö för företagsetableringar.

I en globaliserad värld kan ett litet land som Sverige inte räkna med att ha ett nationellt ägande av världsledande företag i den skala som vi hade för två decennier sedan. Därför finns framtidens blågula företagande framförallt bland mindre och medelstora företag.

Stora CSR–guiden – nu även på webben

Stora CSR–guiden – nu även på webben
Häng med på en guidad tur till hållbar affärsutveckling. En utflykt som tidningen Dagens Miljö bjuder på. Klicka in på www.dagensmiljo.se och leda dig fram till CSR-guiden.30 minuter väl värda att investera i!

Veckans servicebesök v. 21

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Globala möjligheter för svensk vattenreningsteknik

Svensk vattenreningsteknik för industri är världsledande. Det visar Swentecs senaste kartläggning av den svenska miljöteknikbranschen där de svenska styrkorna identifieras för att matchas med rätt marknader.

– Det är med kunden i fokus som starka svenska branscher som skogsindustrin, järn- och stålindustrin, verkstadsindustrin och läkemedelsindustrin har efterfrågat lösningar som ökat teknikhöjden på vattenreningssidan, säger Swentecs direktör Berit Gullbransson. På samma sätt skulle offentligt ägda slutanvändare kunna bli bättre på att ställa pådrivande miljökrav i upphandlingar och på så sätt utveckla tekniken inom det svenska VA-systemet.

VA-systemet byggdes ut tidigt i Sverige, vilket gav svenska företag konkurrensfördelar. Men i dag är den svenska tekniken inte unik i jämförelse med andra länder, visar Swentecs kartläggning. Däremot finns det i Sverige ett speciellt samarbete mellan näringsliv och offentlig verksamhet samt en helhetssyn på VA, vilket ger svenska fördelar inom en del kringliggande områden som slamhantering, kväverening och resurseffektivisering.

– Sverige kan skapa en exportfördel genom att de svenska företagen samlas kring gemensamma systemlösningar där kunden kan få en helhetslösning i stället för enskilda delar, säger Swentecs direktör Berit Gullbransson. Dessutom bör finansieringsformer tas fram för byggnad av demonstrationsanläggningar både i Sverige och utomlands. Man skulle också kunna stimulera projekt där mottagarländer utbildas i det svenska helhetstänkande.

Månader