Många slag i orderklockan

Hårt, målmedvetet och uthålligt arbete har givit resultat. Med det gedigna organisationsarbetet, vår omvärldsbevakning och nätverkande med kollegor och tidigare konkurrenter har vi lyckats ta hem ett stort kontrakt med leverans av 14 membrananläggningar till Petro China i norra Kina. Ordern har vi fått i stor konkurrens med Europas stora miljöteknikföretag. Vi vann på bästa teknik, högsta flexibilitet och genom vårt aktiva nätverkande på regional och nationell nivå inom miljöteknikbranschen. Anläggningarna ska levereras redan i början av juni. Tack vare ett mycket gott samarbete med våra under- och komponentleverantörer kommer vi att klara den relativt korta leveranstiden.

Fresenius Kabi AB:s anläggning är provkörd och klar att levereras

[A, 0] Den första mars började vår nya projektledare Anna Delfin, och nu är hennes första projekt klart för leverans. I samband med vårt kundseminarium förra veckan provkördes anläggningen som kommer klara av att rena 200 kubikmeter tvättvatten från tillverkning av näringslösning. Provkörningen skedde tillsammans med representanter från Fresenius Kabi och resultatet blev mycket lyckat.

Ny kund! Ny typ av process!

I en av Nobel Biocares framställningsprocesser bildas ett restavfall liknande keramik. Partiklarna är av slamkaraktär och volymerna väldigt små. Vanligtvis renar vi skärvätskor som innehåller många kilo material per timme men i Nobel Biocares fall kommer endast ca 2 - 3 kg per dygn att belasta anläggningen. Trots den låga belastningen har vi inte prutat på reningsanläggningens kapacitet och kvalité. Dimensioneringen är medvetet gjort med hög säkerhetsmarginal och anläggningen kommer att uppfylla kraven på hög tillgänglighet och god prestanda. Renvattenflödet är relativt lågt, 300 liter / minut kommer att försörja tre maskiner via ett mindre rörsystem. För att inte på sikt orsaka sedimenteringar i rörstammarna har vi valt att installera PVC-rör som har slät insida. Reningsanläggningen bygger på "trestegs princip", sedimentering med bottenskrapning, spolning av ytan för att eliminera eventuella flytpartiklar och finrening med hydrocykloner. Erfarenhetsmässigt är cykloner den bästa och enklaste tekniken för att nå ca 10 µm partikelavskiljning. Anläggningen är förberedd för att Nobel i ett senare skede ska kunna installera ytterligare ett finreningssteg. Om detta blir aktuellt kommer vi att kunna separera bort partiklar ner till ca 3 - 5 µm.

Månader