Miljöekonomisk utvärdering av ny miljöteknik för den bearbetande industrin

Så lyder titeln på den uppsats två studenter från Högskolan i Kalmar just nu håller på att sammanställa. Syftet med exjobbet är att ta fram siffror och nyckeltal för ekonomiska besparingar och miljövinster vid en större miljöteknikinvestering. Uppsatsen kommer bland annat att belysa resultat i form av; * minskade volymer för destruktion av bla skärvätska, spån och filtermaterial * minskade transportkostader * vinster och intäkter för återvunnet material * arbetsmiljövinster * minskade underhållskostnader *tillgänglighet och minskat produktionsbortfall Hela studien kommer att presenteras i slutet av maj. Hör av dig till par.bragsjo@mercatus.se om du vill veta mer.

Mercatus kundseminarie den 3 och 4 april på Astrid Lindgrengården är fullbokat!

Torsdagen kommer vi som vanligt att tillbringa i Herrgårdsrummet, i Astrid Lindgrens Värld. Där kommer inbjudna föredragshållare och våra egna att berätta om modern och effektiv produktionsprocees, hur ny miljöteknik ökar attraktionskraften, ge exempel mervärdet av samverkan och avsluta med en miljöhistorisk tillbakablick. Fredagen är vikt för rundvandring på Mercatus, Work Shops och enskilda överläggningar. De externa föredragshållarna är; Anne Karlsson, Vision Vimmerby Rolf Sterner, Verktyg & Meknaiska AB Kalle Jönsson, Vilokan/Envocontrol AB Peter Solymnon, IVL Svenska Miljöforskningsinstitutet Christer Johansson, Vimmerby Kommun Nästa kundseminarie är planerat till november 2003. Vill du vara säker på en inbjudan kan du redan nu anmäla ditt intresse till eva.henrysson@mercatus.se. Vill du veta mer om våra tidigare kundseminarier kan du klicka dig in på Kundseminarier via "Välkommen till Mercatus" -knappen på basmeny.

Har företagen ansvaret för ohälsan? - Så lyder temat i Företagarparlamentet i Riksdagens ledamotshus den 9 april.

Vi är inbjudna att berätta och delta i debatten. Intresset för vår organisation som bygger på laganda och självständighet har rönt stort intresse i hela landet, både bland politiker, kollegor, medarbetar- och arbetsgivarorganisationer. Den här gången kommer fokus att ligga på skattelagstiftningen som inte medger förebyggande friskvård överstigande 3.000,- per år och medarbetare. Något vi starkt vänder oss emot. Som arbetsgivare har vi ansvar för rehabilitering, där finns ingen övre beloppsgräns. Att inte ge medarbetare och arbetsgivare fria händer att tillsammans resonerar om bästa förebyggande friskvård är att omyndigförklara båda parter. Med ansvar följer befogenheter – det hoppas vi ansvariga politiker efter denna debatt ska inse.

Mercatus utvald av NUTEK som en av aktörerna i processen vid inrättandet av ett nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling

NUTEK har av regeringen fått uppdraget att ta fram en långsiktig strategi för miljödriven näringslivsutveckling. Som en del i den strategin ingår inrättandet av ett nationellt centrum för att öka synligheten, konkurrenskraften och exporten av svenska produkter, systemkunnande och tjänster på den miljödrivna marknaden. NUTEK ska till den 30 april 2003 ge ett förslag till hur ett sådant centrum kan utformas. I förstudien och i arbetet med att ta fram underlag för den fortsatta processen har ett antal nationella aktörer medverkat. Genom vårt engagemang i SET-Nätverket är vi en av dessa aktörer. Nästa samrådsmöte äger rum den 16 april, mer information kommer på vår hemsida.

Utmärkt miljöledarskap

Genom vår vd Kristina Alsér kom vi på Mercatus på andra plats vid näringslivets miljöchefers årliga pris för Utmärkt Miljöledarskap. [Kina-tar-emot-miljöpris.gif, 0] Priset Utmärkt Miljöledarskap delas ut av Näringslivets Miljöchefer (NMC) och E&T Förlag för att belöna en person som genom ett kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt miljö- eller hållbarhetsarbete. År 2002 inkom 32 nomineringar varav sex utsågs till slutkandidater; Kristina Alsér, VD Mercatus Engineering som har lagt stora resurser på sin organisation och genomfört ett affärskoncept som står för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, Bengt Andersson, Flatåskolan, Anders Dahlvig, koncernchef, IKEA Group, Christer Ekelund, VD Linneväveriet i Horred, Birgitta Johansson Hedberg, VD Föreningssparbanken, Anders Löfberg, styrelseledamot och f d VD Löfbergs Lila. Dessa slutkandidater har besökts av representanter för juryn samt fick presentera sig vid ett seminarium på Hotel Hillton i Stockholm den 11 mars. Alla kandidater utfrågades av såväl en utfrågare som av den mångfaldiga publiken som deltog i seminariet. Slutligen delades priset ut av miljöminister Lena Sommestad och årets pris tilldelades Anders Dahlvig, IKEA, som genom ett stort personligt engagemang leder den stegvisa utvecklings- och förbättringsprocessen i alla dimensioner av hållbar utveckling som finns i IKEAS verksamhet. Kristina Alsér tycker att det är hedrande att få vara med bland de främsta miljöledarna i landet. Att vara en av de sex främsta innebär konkreta affärsrelationer på rätt nivå och öppnar nya dörrar för framtiden. Både Mercatus och nätverken som drivs av Företagarna i Vimmerby kommer att få glädje av placeringen som slutkandidat och ge många positiva ringar på vattnet. [Kina-och-de-andra-vid-mijlö.gif, 0]

Månader