Design som tillväxtfaktor?

I Kalmar Län har man de senaste åren satsat stort på att medvetandegöra design som en viktig konkurrensfaktor samtidigt som man tar tillvara och utvecklar det designkunnande som präglat regionen under generationer. Design är en viktig framtida tillväxtfaktor och industriell design en nyckelkompetens för att utveckla och gestalta attraktiva varor och tjänster. För att lyckas är det viktigt att ta del av synpunkter, åsikter, rekommendationer från näringslivet, akademin och offentliga institutioner från hela länet. Därför har man bildat desinggruppen som består av medlemmar med bred erfarenhet och daglig kontakt i designområdet och i näringslivet. Tack vare en väl genomarbetad filosofi och genomtänkt grafisk profil har vi erbjudits plats i denna exklusiva grupp. Vill du veta mer om Designriket surfa in på www.kalmar.regionforbund.se och klicka dig vidare till Regional utveckling och sedan Design.

34 meter och 90.000 liter

Så börjar en helsidesartikel i Knolls senaste nummer av "Einblicke und Ausblicke". Artikeln handlar om Mercatus/Knolls leverans av spån- och skärvätskereningssystem till Saab i Linköping. Rubriken syftar på den 34 meter långa del som Saab levererar till det gigantiska projektet Airbus 380 och på reningsystemets totala volym dvs 90.000 liter. Vill du läsa hela artikeln kan du beställa den hos kristina.johansson@mercatus.se [Saab-A380.gif, 0]

Företagardagen i Mora

Dalarnas natur och livsmiljöer ger goda förtusättningar för ett friskare liv. Trots det så har sjuktalen ökat kraftigt på senare år, i likhet med resten av vårt land. Den här utvecklingen måste brytas och för att det ska ske måste många goda krafter samverka. Ett modernt ledarskap måste genomsyras av förändrade värderingar och tillföras friskvårdande inslag på ett helt annat sätt än tidigare. Kunskaper inom beteendevetenskap och psykologi blir också allt mer betydelsefulla i ledningsfunktionerna. Årets tema "Den friska arbetsplatsen" är ett mål att sträva mot. Våra föredragshållare kommer att ge oss vägledning hur vi ska nå dit. Men Företagardagen i Mora ger inte bara nya kunskaper. Där får du också träffa kollegor, vänner och bekanta, samtidigt som du kan knyta nya värdefulla kontakter. Medverkande på företagardagen i Mora 2003: Ingrid Dahlberg - landshövding i Dalarnas län sedan 1 juli 2002 Stefan Fölster - chefsekonom i Svenskt Näringsliv och docent i nationalekonomi Hans Karlsson - arbetslivsminister vid näringsdepartementet Göran Theodorsson - personaldirektör i FöreningsSparbanken Kristina Alsér - VD i Mercatus Engineering AB Sören Carlsson-Sanz - ställföreträdande verksamhetschef för vo Akut och vårdchef på akutkliniken vid Södersjukhuset i Stockholm Läs mer om Företagardagen i Mora på www.mora.se [Mora.gif, 0] (Utdrag ur inbjudan från Företagardagen i Mora den 28 februari 2003)

Goda företagsexempel

Det finns i huvudsak tre olika sätt att se på avfall: som resursfråga, miljöfråga eller infrastrukturfråga. Hur företagen agerar beror på vilket synsätt som dominerar. Miljöledningssystem är en drivkraft att ta itu med avfallet, likaså marknadskrav, ekonomi och koncernkrav. I rapporten "Bra avfallshantering i företag" går författaren igenom hur ett antal företag hanterar sitt avfall. Företagen har valts ut som goda exempel efter tips från myndigheter och branschorganisationer. De flesta finns i verkstads- och livsmedelsindustrin och i bygg- och rivningsbranschen. Källa: Bra avfallshantering hos företag. Rapport 5196-2. Underlagsrapport till uppdrag om ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall. Finns som pdf på www.miljobokhandeln.com (Utdrag ur nyhetsbrevet M-plus, nr 1-2003)

Fresh och Mercatus inleder samarbete

Fresh AB i Gemla marknadsför och producerar ventilation till bostäder och offentlig förvaltning, man har idag 65 anställda. Fresh har de senaste åren erhållit mycket uppmärksamhet och utmärkelser kring det organisationsutvecklingsarbete som bedrivis i företaget. Hur ledarskap, kompetensutveckling och organisationsstruktur skall samverka för att nå framgång är bara en av många frågor som besvarats genom de helt nya processerna som implementerats i företagets själ. Du som följt vår utveckling, personligen eller genom hemsidan, vet att även vi genomgått en ganska omvälvande förändringsprocess. Ett arbete som inneburit mycket positivt för oss internt, men som också lockat både kunder, leverantörer och andra att söka information och ta del av vår erfarenhet. Det stora intresset utifrån har inneburit att vi avsatt resurser för att kunna ta emot studiebesök, hålla föredrag, leda seminarier och medverka i ledarskapsutbildningar. Ett arbete som är både kul och stimulerande för det fortsatta interna förbättringsarbetet. Eftersom ensam inte är starkast har vi beslutat oss för att samarbeta med Fresh och tillsammans verka för det nya arbetssättet. På så sätt kommer vi att kunna ge fler möjlighet att ta del av hur det värdebaserade ledarskapet stärker den egna organisationen. Under våren 2003 kommer vi att medverka både vid VäxjöUniversitetes ledarskapsutbildning och i den utbildning för friskt och lönsamt ledarskap som Fresh specialdesignat tillsammans med Växjö Universitetet. Vill du veta mer om Fresh och deras utbildningar kan du surfa in på www.fresh.se Vill du veta mer om de föreläsningar vi ska hålla den närmaste månaden kan du maila kristina.alser@mercatus.se Den 28/1 Centrum för Ledarskap, Växjö - tema "Att leda kunskaps- och värdeskapande processer" Den 5/2 Sustainable Sweden South East AB , Astrid LindgrenGården, Vimmerby - "Strategier och kompetensspridning" Den 28/2 I anslutning till Vasaloppet anordnas Företagardagen i Mora med huvudtemat "Den friska arbetsplatsen" Den 6/3 Sävsjö Kommun, Sävsjö - Hälsomfrämjande kommun och arbetsplats

Månader