Lönande kvalitetsarbete

Parallellt med vårt arbete att skapa en ny och effektivare organisation har vi även implementerat kvalitetsstyrning av projekt. Vi är sedan tidigare miljöcertifierade enligt ISO 14000 och i vårt miljöledningssystem har kvalitén tidigare ingått som ett eget kapitel. Detta visade sig inte vara tillräckligt för de högt ställda krav som både kunder och vi själva ställer på de anläggningar som vi levererar. Vi valde därför att lyfta ut kvalitén som ett eget system men med fortsatt koppling till miljöledningssystemet. Vi började med att göra en nulägesanalys för att få ett grepp om hur vi genomförde projekten, detta blev ett underlag ur vilket vi plockade fram ingående aktiviteter för ett projekt som sedan placerades i rätt ordningsföljd. Ur projektmodellen fick vi ett antal processer med stor betydelse för vår verksamhet, de viktigaste processerna som vi omgående började jobba med var projektgenomförande, försäljning, service, reklamationer och fakturering. Resultatet blev ett kvalitetssystem som idag följer kraven enligt ISO 9001:2000 vad det gäller projektgenomförande, service, fakturering och reklamationer. Under det kommande året kommer vi att fortsätta att arbeta med vårt kvalitetssystem och integrera det i miljöledningssystemet och med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att i slutet av 2002 kunna komplettera vår certifiering i ISO 14000 med ISO 9001 och arbetsmiljö. I vår säljprocess ligger tyngdpunkten på att säkerställa att vi offererar och säljer vad kunden har efterfrågat. Tyngdpunkten skall ligga på att förstå kundens behov av lösningar och att erbjuda rätt funktion, till rätt pris och i rätt tid. Vår projektprocess löper från order fram till överlämnande till kund. Processens syfte är att säkerställa att rätt anläggning levereras till rätt kund med rätt kvalitet och i rätt tid. Genom våra rutiner säkerställer vi bland annat: · Att vi och kunden är helt överens om vad som ska levereras och när. · Att konstruktionsunderlag överensstämmer med de krav som anges i beställning och ordererkännande samt att storlek, utseendet och anslutningar har godkänts av kund före tillverkning. För att undvika kollisioner i anläggningen ritar vi den i 3D. · Att inköpen görs hos professionella och etablerade leverantörer till rätt pris och kvalitet. · Att egenkontrollistor tas fram och används i samband med tillverkning, leverans och montage. · Att drifttagning, överlämnande och utbildning sker på ett för oss och kunden bra sätt. · Att samtliga projekt följs upp och utvärderas för att säkerställa kravet på ständig förbättring. Rutinen reklamationer säkerställs genom spårbarhet av material och utfört arbete. Samtliga reklamationer rapporteras som avvikelser och resultat och åtgärder återkopplas både till kunder och leverantörer, samt ligger till grund för förändringar i våra arbetsmetoder och rutiner. Resultatet av det gångna årets kvalitetsarbete har utfallit mycket positivt. Vi har idag ett effektivt resursutnyttjande och vi har kraftigt reducerat övertid, leveransförseningar och reklamationer. Övertiden har kunnat minskas genom att vi har rätt person på rätt plats och att vi har medvetandegjort respektive medarbetares kompetens tack vare det omfattande organisationsarbetet. Genom strukturerad och välplanerad produktionsplanering har vi minskat tillverkningstiden och fått möjligheten att göra rätt prioritering vilket i sin tur har lett till att vi idag har mycket få leveransförseningar. Att göra rätt från början är ett slitet begrepp men fortfarande sant och gångbart, våra rutiner har bidragit till att vi nu gör rätt från början och resultatet av detta blir att vi slipper onödiga reklamationer. En uppskattning, utan att mäta, är att vi under det senaste året har reducerat reklamationskostnaderna med upp till 95 %. Vill du veta mer om vårt miljö och kvalitetsarbete ring eller mejla till Peter Hallberg på 0492-121 10 eller peter.hallberg@mercatus.se

Skärvätskekit

På förfrågan har vi komponerat ihop ett användbart skärvätskekit innehållande en fatpump, en refraktometer, hårdhetstest och ett pH-test. Kittet underlättar hanteringen och kontrollen av skärvätskan. Som kund till Mercatus har du möjlighet att beställa den kompletta väskan eller delar där av till ett mycket förmånligt pris. Behöver ni mera information eller vill beställa kittet eller någon komponent ur det var vänlig kontakta joakim.malm@mercatus.se tel 0492-12110

Månader