Information hämtat ur Naturvårdsverkets nyhetsbrev m-plus

Ekonomiska styrmededel listade i Naturvårdsverkets rapport 5155 Det finns stort antal avgifter, skatter och bidrag som har anknytning till miljövård. Dessa ekonomiska styrmedel finns nu förtecknade i en rapport. Där ges också en kortfattad beskrivning av vad de innebär, vilka myndigheter som ansvarar för dem, vilka belopp det handlar om och vilka författningar som reglerar dem. EU-miljoner till svensk miljö EU: s miljöfond Life satsar i år 85 miljoner kr på svenska projekt om miljöteknik och återvinning i företag, närrekreationer, skötsel av skogar och miljöbudgetering i kommuner. Det betyder att Sverige får den högsta andelen hittills från fonden. Life-fonden finns för att genomföra och utveckla EU: s miljöpolitik. EU finansierar projekten med högst 50 %. I Sverige är Naturvårdsverket ansvarig myndighet i samråd med NUTEK. En vattenmätare i varje hus! Europaparlamentets miljöutskott anser att varje industri, jordbruk och hushåll måste utrustas med en vattenmätare om hotet om akut vattenbrist ska kunna undanröjas. Utskottet anser att en progressiv prissättning på vatten är ett av de viktigaste medlen för att uppnå en hållbar vattenanvändning där slöseri straffas och där den som förorenar vatten ska stå för kostnaderna för rening. Vattenbetänkandet kommer att behandlas under novembersessionen i Strasbourg.

Mercatus kundseminarie den 22 november

Mercatus nästa kundseminarie äger rum den 22/11 på Astrid Lindgren Gården i Vimmerby! Då bjuder vi på en hel dags matnyttig information i lönsamt produktions- och miljötänkande. Förutom våra egna tekniker kommer följande personer och företag att medverka: - Ingemar Andersson, Castrol / BP MSPU - Lars Rosell, Vilokan - Marie Axelsson, Manegen (fd Roxx) - Staffan Filipsson, Sveriges Miljöforskningsinstitut IVL m.fl Har du inte fått inbjudan är du välkommen att ringa eller maila eva.henrysson@mercatus.se

Vi blev först i Kalmar Län att kvalitetssäkra vårt friskvårds- och hälsoarbete!

Vårt synsätt på förebyggande hälso- och friskvård stämmer väl överens med Korpens satsning att hälsodiplomera företag som infört ett aktivt hälsoarbete, www.korpen.se . Genom diplomeringen kvalitetssäkrar vi vårt personalarbete samtidigt som vi klargör vår filosofi både internt och externt. I ett kunskapsföretag är det personalen som är företagets viktigaste resurs, därför har vi på Mercatus sedan starten 1973 satt medarbetaren och människan i fokus. Vår grundfilosofi bygger på ett helhetstänkande där medarbetare, kund och miljö utgör de centrala delarna. Vi värnar således om de resurser vi har och underhåller dem på bästa sätt. I dokumentet ”Mercatus medarbetare – vår viktigaste resurs” har vi skrivit ner vår personalpolicy och vad vårt hälsoarbete omfattar. Vill du bli inspirerad hur vi blivit ett friskare företag och sänkt våra kostnader för sjukfrånvaro, kan du ladda ner bifogad pdf-fil eller slå en signal till Ingela Fristedt-Karlsson eller Kristina Alsér. Ladda hem hela skriften (216 kb)

Mercatus stärker samarbetet med IVL - Sveriges Miljöforskningsinstitut

Under september månad genomförde vi tillsammans med IVL och ytterligare ett antal SET-företag en tredje resa till Tianjing, Kina. IVL har mer än 15 års erfarenhet av den kinesiska marknaden och driver sedan två år tillbaka tillsammans med Tianjings miljöforskningsinstitut, TAES, ett gemensamägt bolag – SEC. Genom SEC kommer svenska företag att ges möjlighet att informera om och överföra svensk teknik och miljömanagement till det kinesiska näringslivet. Högt prioriterade områden är rening och återvinning av spån och skärvätskor. Vill du veta mer om projektet är du välkommen att kontakta östen.ekengren@ivl.se eller kristina.alser@mercatus.

Miljönytt

Från Svensk Handel har vi fått följande information. Förbud mot påfyllning av HCFC i kylanläggningar. Från och med 1 januari 2002 gäller förbud mot påfyllning av det ozonnedbrytande ämndet HCFC i kyl-, klimat- och värmepumpanläggningar. Förbudet är det sista som träder i kraft enligt den avvecklingsplan som riksdag och regering beslutade 1994. Ägare av anläggningar som kräver HCFC, tillexempel butiks-, och fastighetsägare, restauranger och industrier måste byta köldmedium innan förbudet träder ikraft. Alternativet är HFC-föreningar som inte angriper ozonskiktet. Däremot påverkar dessa föreningar klimatet. Ackrediterat kylföretag måste anlitas vid ingrepp. Antingen kan anläggningen konverteras eller också måste anläggningen bytas ut mot en ny. En ny anläggning kan använda naturliga köldmedier, exempelvis kolväten eller ammoniak, som varken bryter ned ozonskiktet eller påverkar klimatet. Om man bryter mot påfyllningsförbudet efter årsskiftet påförs man en miljösanktionsavgift på 5000 kronor + 600 kronor per kilo påfyllt HCF. Det pågår en nedbrytning av jordens skyddande ozonskikt. Orsaken är den omfattande användningen av ozonnedbrytande ämnen i bland annat kyl- och värmedpumpanläggningar. Då HCFC läckt ut i atmosfären reagerar det med ozonskiktet som bryts ned. Följden blir att mer av den ultravioletta strålningen tränger ned till jordytan vilket orsakar skador som exempelvis en ökning av hudcancer, ögonskador och genetiska förändringar hos människor och djur. Även grödor kan skadas, liksom olika material som plaster, färger och gummi. HCFC påverkar också klimatet. Därför måste användningen av dessa ämnen begränsas.

Månader