Svenska företag med världen som spelplan

Globaliseringen har i grunden förändrat förutsättningarna för näringslivet i Sverige, det skriver Ulf Jakobsson, professor vid internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han har på uppdrag av Svenskt Näringsliv skrivit rapporten Globaliseringen av svenskt näringsliv. Detta är ett kort utdrag ur rapporten, du kan beställa hela skriften på www.svensktnaringsliv.se.

Under de senaste två à tre decennierna har de företag som verkar i Sverige i högre grad hela världen som spelplan. Det har inneburit att en växande andel av det svenska näringslivet har utländska ägare. Ser vi till de företag som är svenskägda så har dessa en allt större del av sin verksamhet förlagd utomlands. Sammantaget innebär dessa förändringar att de strategiska besluten kring produktion, investeringar och sysselsättning i det svenska näringslivet i allt högre utsträckning fattas mot bakgrund av ett globalt perspektiv, och många gånger sker besluten utanför de svenska gränserna.

Den gamla svenska förhandlingsmodellen när det gäller ekonomin utveckling får allt mindre relevans. En god ekonomisk utveckling måste i än högre grad än tidigare bygga på att vi skapar goda villkor för företagande och investeringar i Sverige. För ett höglöneland som Sverige är det inte möjligt att konkurrera med låga kostnader. Det kräver att vi kan dra till oss och utveckla avancerad ekonomisk verksamhet som kan bära höga lönekostnader.

För kommande år är det därför viktigt att den svenska öppenheten mot globaliseringen kompletteras med en politik som har en tydlig inriktning på att göra den svenska ekonomin en till en attraktiv miljö för företagsetableringar.

I en globaliserad värld kan ett litet land som Sverige inte räkna med att ha ett nationellt ägande av världsledande företag i den skala som vi hade för två decennier sedan. Därför finns framtidens blågula företagande framförallt bland mindre och medelstora företag.

Månader