Svensk miljöteknik till Kina

Kina är en enorm marknad för svenska miljöteknikföretag, men det saknas en gemensam svensk strategi för export till Kina och få konkreta affärer är resultatet av en strid ström av delegationer under svensk flagg till Kina.

Det skriver Swentec, Sveriges miljöteknikråd, i rapporten ”Hur kan svensk export av miljöteknik till Kina öka?”

Kina är i enormt behov av olika lösningar för att kunna hantera befintliga och kommande miljöproblem. Det finns också en stor medvetenhet kring vad Sverige kan bidra med inom området.

– Det är mot bakgrund av att många av de delegationer som gått till Kina under svensk flagg inte har genererat konkreta affärer för svenska miljöteknikföretag som vi vill vi ta ett nytt grepp, säger Swentecs direktör Berit Gullbransson. Vi behöver också samordna det som görs mot Kina så att vi inte skapar otydlighet för kunden och hos våra företag.

Swentec har därför, i ett första steg, kartlagt aktiviteter i Kina med miljöteknikanknytning och på plats träffat europeiska företag och kinesiska myndigheter för att ta reda på vilka vägar som är bäst att gå för de företag som vill etablera sig på den kinesiska marknaden.

80 procent av de svenska miljöteknikföretagen är små med max tio anställda. Ett sätt för dem att komma in på den kinesiska marknaden kan just vara som leverantör till de europeiska företag som redan finns etablerade, ett annat att gå samman med andra och leverera helhetslösningar.

I rapporten poängteras att små och medelstora företag måste få ett bättre aktivt stöd i exportfrämjande syfte. Den offentliga sektorn är en mycket viktig aktör och behöver axla ett större ansvar. En stor del av de svenska biståndsmedlen har också gått svenska företag förbi.

Miljöteknikcenter i Peking
– Positivt är att den svenska ambassaden i Peking nu tar initiativ till ett miljöteknikcenter i Peking som kan samordna insatserna mot Kina. Swentec blir då en naturlig partner och knutpunkt i Sverige – ingången till svensk miljöteknik och de svenska miljöteknikföretagen, säger Gullbransson.

Swentec svarar för kartläggning av den svenska resursbasen inom miljöteknikområdet genom identifiering av spjutspetsföretag med exportpotential och har också bildat en arbetsgrupp med Swedfund, Exportrådet, EKN, SEK och Almi för att titta närmare på hur affärer mot Kina kan underlättas, i första hand med tyngdpunkt på finansieringslösningar.

Hämta rapporten på www.swentec.se.

Presskontakt:
Maria Delombre
Kommunikationsansvarig
Tfn: 0708 83 55 99
maria.delombre@swentec.se

Månader