Omvänd osmos används vid sanering av förorenad mark

Mercatus har under hösten tillsammans med Svevia i Umeå deltagit i ett projekt som syftar till att rena grundvatten som är förorenat av vägsalt sedan Vägverkets tidigare verksamhet på platsen. Vid en saltdepå hos Svevia i Sollefteå tar man upp grundvatten som efter försedimentering renas med hjälp av omvänd osmos (RO). RO-membranen avskiljer salt som koncentreras och omhändertas. Det renade vattnet återförs genom infiltration till marken inom samma område. Saltavskiljningen i RO-anläggningen är mycket god och en reningsgrad på över 99% har uppnåtts.
Försöken kommer att avbrytas när vintern närmar sig för att återupptas till våren.


RO-anläggningen förbereds för vinterförvaring och kopplas ur av
Bengt Arne Mårtensson. Här tillsammans med ansvariga för Svevias
anläggning i Sollefteå. Jenny Edström och Kristina Svahn, Marksanering

 

 

 

 

Månader