Miljönytt

Från Svensk Handel har vi fått följande information. Förbud mot påfyllning av HCFC i kylanläggningar. Från och med 1 januari 2002 gäller förbud mot påfyllning av det ozonnedbrytande ämndet HCFC i kyl-, klimat- och värmepumpanläggningar. Förbudet är det sista som träder i kraft enligt den avvecklingsplan som riksdag och regering beslutade 1994. Ägare av anläggningar som kräver HCFC, tillexempel butiks-, och fastighetsägare, restauranger och industrier måste byta köldmedium innan förbudet träder ikraft. Alternativet är HFC-föreningar som inte angriper ozonskiktet. Däremot påverkar dessa föreningar klimatet. Ackrediterat kylföretag måste anlitas vid ingrepp. Antingen kan anläggningen konverteras eller också måste anläggningen bytas ut mot en ny. En ny anläggning kan använda naturliga köldmedier, exempelvis kolväten eller ammoniak, som varken bryter ned ozonskiktet eller påverkar klimatet. Om man bryter mot påfyllningsförbudet efter årsskiftet påförs man en miljösanktionsavgift på 5000 kronor + 600 kronor per kilo påfyllt HCF. Det pågår en nedbrytning av jordens skyddande ozonskikt. Orsaken är den omfattande användningen av ozonnedbrytande ämnen i bland annat kyl- och värmedpumpanläggningar. Då HCFC läckt ut i atmosfären reagerar det med ozonskiktet som bryts ned. Följden blir att mer av den ultravioletta strålningen tränger ned till jordytan vilket orsakar skador som exempelvis en ökning av hudcancer, ögonskador och genetiska förändringar hos människor och djur. Även grödor kan skadas, liksom olika material som plaster, färger och gummi. HCFC påverkar också klimatet. Därför måste användningen av dessa ämnen begränsas.

Månader