Miljöekonomisk utvärdering av ny miljöteknik för den bearbetande industrin

Så lyder titeln på den uppsats två studenter från Högskolan i Kalmar just nu håller på att sammanställa. Syftet med exjobbet är att ta fram siffror och nyckeltal för ekonomiska besparingar och miljövinster vid en större miljöteknikinvestering. Uppsatsen kommer bland annat att belysa resultat i form av; * minskade volymer för destruktion av bla skärvätska, spån och filtermaterial * minskade transportkostader * vinster och intäkter för återvunnet material * arbetsmiljövinster * minskade underhållskostnader *tillgänglighet och minskat produktionsbortfall Hela studien kommer att presenteras i slutet av maj. Hör av dig till par.bragsjo@mercatus.se om du vill veta mer.

Månader