Teknikbyte med miljöfokus

Det pratas mycket om slip- och skärvätskor i dessa dagar. Inte minst vilken miljöpåverkan de har.

Hos AB MunkforsSågar, ett världsledande företag inom bandsågblad för livsmedel, var miljön och därmed mängden skärvätska som systemet innehåller, en avgörande faktor vid valet av ny slipvätskerening.
- Vi har genom åren gått från enbart pappersfilter, via ändlösa bandfilter och centrifugering, till stora sedimenteringstankar med extra magnetrening. Inget av delarna har egentligen fungerat riktigt tillfredställande, säger Anders Ekström hos AB MunkforsSågar.

Den del av sedimenteringsreningen som nu ersatts hos företaget, innehöll totalt 45 kubikmeter slipvätska. Trots volymen gav det inte nog tid för att de minsta partiklarna skulle vara möjliga att få bort. Allt ställdes på sin spets när sedimenteringstanken i aktuell del av produktionen hade kraftiga korrosionsangrepp. MunkforsSågar behövde ersätta filterlinjen rätt omgående.
- När vi jämförde Mercatus alternativ med ett annat som innehöll sedimentering kombinerat med pappersfilter, föll valet till slut på Mercatus lösning som ger betydligt lägre volym skärvätska, trots samma flödesbild, fortsätter Anders.

En minskning av slipvätskemängden ger framför allt minskad miljöbelastning, i form av mindre mängd skärvätska som ska destrueras i slutet av dess livslängd. Lägre inköpskostnad vid återfyllning är ytterligare en positiv faktor.

Den av Mercatus levererade nyckelfärdiga anläggningen bygger på Knolls vakuum-assisterade filter VL1500, ett ändlöst bandfilter med mycket hög avskiljningsgrad. Från filtret går slipmullen via skruvtransportör vidare för brikettering i en brikettpress.
- Just möjligheten till brikettering av slipmullen var ett krav från vår sida, på det sättet kan vi sälja avfallet till stålverket i stället för att få betala att bli av med det, berättar Anders.

Den renade slipvätskan pumpas sedan tillbaks till en cylindrisk tank, där botten är konisk och via rör förser tryckpumparna med nyrenad fräsch slipvätska. Dessa tryckpumpar levererar konstant tryck ut mot slipmaskinerna i produktionsavsnittet. Från den cylindriska renvätsketanken bräddas också en liten del slipvätska alltid över till buffert- och smutsdelen, så en ständig cirkulation skapas. Detta ger också positiva effekter.
- Genom att vi har överbräddning och cirkulation, men även lutande botten i smutsvätskedelen, får vi ingen stillastående skärvätska eller ansamlingar av smuts, förklarar Erkki Lahti, Mercatus projektledare för installationen.

MunkforsSågar ser investeringen som en viktig del i sitt förbättringsarbete, där man också enligt miljöcertifiering ISO 14001, strävar efter ständiga förbättringar på miljö-sidan. Allt för att göra så litet avtryck som möjligt på miljön och naturen.


Månader