Mercatus utvald av NUTEK som en av aktörerna i processen vid inrättandet av ett nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling

NUTEK har av regeringen fått uppdraget att ta fram en långsiktig strategi för miljödriven näringslivsutveckling. Som en del i den strategin ingår inrättandet av ett nationellt centrum för att öka synligheten, konkurrenskraften och exporten av svenska produkter, systemkunnande och tjänster på den miljödrivna marknaden. NUTEK ska till den 30 april 2003 ge ett förslag till hur ett sådant centrum kan utformas. I förstudien och i arbetet med att ta fram underlag för den fortsatta processen har ett antal nationella aktörer medverkat. Genom vårt engagemang i SET-Nätverket är vi en av dessa aktörer. Nästa samrådsmöte äger rum den 16 april, mer information kommer på vår hemsida.

Månader