Globala möjligheter för svensk vattenreningsteknik

Svensk vattenreningsteknik för industri är världsledande. Det visar Swentecs senaste kartläggning av den svenska miljöteknikbranschen där de svenska styrkorna identifieras för att matchas med rätt marknader.

– Det är med kunden i fokus som starka svenska branscher som skogsindustrin, järn- och stålindustrin, verkstadsindustrin och läkemedelsindustrin har efterfrågat lösningar som ökat teknikhöjden på vattenreningssidan, säger Swentecs direktör Berit Gullbransson. På samma sätt skulle offentligt ägda slutanvändare kunna bli bättre på att ställa pådrivande miljökrav i upphandlingar och på så sätt utveckla tekniken inom det svenska VA-systemet.

VA-systemet byggdes ut tidigt i Sverige, vilket gav svenska företag konkurrensfördelar. Men i dag är den svenska tekniken inte unik i jämförelse med andra länder, visar Swentecs kartläggning. Däremot finns det i Sverige ett speciellt samarbete mellan näringsliv och offentlig verksamhet samt en helhetssyn på VA, vilket ger svenska fördelar inom en del kringliggande områden som slamhantering, kväverening och resurseffektivisering.

– Sverige kan skapa en exportfördel genom att de svenska företagen samlas kring gemensamma systemlösningar där kunden kan få en helhetslösning i stället för enskilda delar, säger Swentecs direktör Berit Gullbransson. Dessutom bör finansieringsformer tas fram för byggnad av demonstrationsanläggningar både i Sverige och utomlands. Man skulle också kunna stimulera projekt där mottagarländer utbildas i det svenska helhetstänkande.

Månader