Filtrering av rötrest - Optimering av biogasprocessen


Pilotanläggning, ultrafilter för högtemperatur vid Växtkraft

Växtkrafts anläggning har varit i drift sedan 2005 och här framställs biogas från organiskt hushållsavfall och vallgrödor. Restprodukterna återförs till jordbruket som gödningsmedel.
Även studier av användningen av restprodukterna från processen i jordbruk ingår i projektet.

Membranfiltrering

Ett av projektets mål är att använda membranfiltrering för att minska innehållet av organiska ämnen i det processvatten som recirkuleras till rötkammaren. För att utvärdera detta används Mercatus pilotanläggning i försöken.

Pilotanläggningen är utrustad med keramiska ultrafilter och körs enligt Mercatus patenterade högtemperatur- process. Försöken har gått mycket bra och visar att det finns en betydande förbättringspotential i biogasprocessen. Genom att reducera COD-mängden i processvattnet som återförs till rötkammaren kan mer färskt substrat användas och rötkammaren får en ökad verkningsgrad. Koncentrationen på den fraktion som återförs till åkermarken ökar, med minskad transport- och spridningskostnad som följd.

Den första delen av försöket finns dokumenterad i en vetenskaplig artikel som presenterats på en konferens i Hong Kong tidigare i år:
“Performance Optimization of the Växtkraft Biogas Production plant- the use of membrane filtration”

 

Principschema över processflöden

 

Första fullskaleanläggningen

För att komma vidare och verifiera resultaten på en biogasanläggning i full skala har Energimyndigheten beviljat stöd till en första demonstrations- och utvärderingsanläggning.

Delar av ovanstående material är hämtat från Mälardalens Högskola:
http://www.mdh.se/hst/2.1702/BioGasOpt.
Där finns mer information att läsa om projektet.

 

Månader