Exportsatsning hållbara städer i Kina

Sverige satsar på marknadsföring av svenska erfarenheter till stöd för hållbar stadsutveckling i Kina. Områden som berörs är: grön stad, avfall, fjärrvärme och industri. En expertgrupp kommer att skickas till västra Sverige för att göra en översyn och föreslå lämpliga åtgärder. SWECO, ÅF och IVL är ansvariga för olika delområden, IVL är projektsamordnare. Mer information finns på: www.regeringen.se/sb/d/6034/a/53556

Månader